piątek, 19 kwietnia 2024r.

Wyprawka szkolna 2014

12 sierpnia 2014

przez  admin

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy Sulmierzyce  należy składać  do dnia  9 września 2014  r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z  2014 poz. 2014) programem będą objęci m. in. uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

  • klasach II, III i VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto.
  • Bez względu na dochód o dofinansowanie może ubiegać się każdy uczeń: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  • Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły. UWAGA !!! Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas II-III i VI szkoły podstawowej w gminie.

Wysokość dofinansowania będzie wynosiła odpowiednio:

  • dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej – do 225 zł
  • dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej – do 325 zł
  • dla uczniów z orzeczeniami wg tabeli dostępnej do pobrania tutaj.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, w terminie do dnia 9 września 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o którym mowa wyżej, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. Z treści uzasadnienia powinno wynikać jaka z okoliczności określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej występuje w rodzinie.

Wnioski są do pobrania w sekretariatach szkół, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2014/2015 lub poniżej w plikach do pobrania.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkół, do których będą uczęszczały dzieci w roku szkolnym 2014/2015 lub do Urzędu Gminy – pokój nr 27, tel. (44) 684 60 56 wew. 104.

Do pobrania:

Wniosek dla uczniów klas I-II lub VI szkoły podstawowej

Wniosek dla uczniów niepełnosprawnych (szkoły podstawowe i gimnazjum)

Zarządzenie Wójta Gminy

Ostatnia zmiana: 12 sierpnia 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close