piątek, 28 stycznia 2022r.

Przeniesienie na inny podmiot decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WYMAGANE DOKUMENTY:

Z wnioskiem o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Sulmierzyce na wniosek innego podmiotu występuje Inwestor lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.

wzór wniosku PDF

 

wzór wniosku DOC

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • zgodę podmiotu, który uzyskał przenoszoną decyzję, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu,

wzór zgody podmiotu PDF

 

wzór zgody podmiotu DOC

 

  • oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona, o tym, że przyjmuje warunki zawarte w decyzji podlegającej przeniesieniu,

wzór oświadczenia PDF

 

wzór oświadczenia DOC

 

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo.

OPŁATA SKARBOWA:

  • 105 zł – za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach – Bank Spółdzielczy nr: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE SPRAWY

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 21

Tel. 44/684-60-56 wew. 110

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Sulmierzyce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 UWAGI !

Przeniesieniu podlegają tylko decyzje ostateczne wydane przez Wójta Gminy Sulmierzyce.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij