czwartek, 30 maja 2024r.

Przeniesienie na inny podmiot decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WYMAGANE DOKUMENTY:

Z wnioskiem o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Sulmierzyce na wniosek innego podmiotu występuje Inwestor lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.

wzór wniosku PDF

 

wzór wniosku DOC

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • zgodę podmiotu, który uzyskał przenoszoną decyzję, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu,

wzór zgody podmiotu PDF

 

wzór zgody podmiotu DOC

 

  • oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona, o tym, że przyjmuje warunki zawarte w decyzji podlegającej przeniesieniu,

wzór oświadczenia PDF

 

wzór oświadczenia DOC

 

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo.

OPŁATA SKARBOWA:

  • 105 zł – za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • 17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach – Bank Spółdzielczy nr: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE SPRAWY

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 21

Tel. 44/684-60-56 wew. 110

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Sulmierzyce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 UWAGI !

Przeniesieniu podlegają tylko decyzje ostateczne wydane przez Wójta Gminy Sulmierzyce.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close