sobota, 15 czerwca 2024r.

Zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy – zeznania świadków

Potwierdzenie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym celem przedłożenia w zakładzie pracy

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310),

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
w godzinach:

poniedziałek: 9.00-17.00,

wtorek-piątek: 7.30 – 15.30.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 19, tel. (44) 685 25 87.

 

Wymagane dokumenty:

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym, należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy
w indywidualnym gospodarstwie rolnym, organ wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści.

 

Termin realizacji:
Zaświadczenie lub postanowienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 

Opłaty:
1. za poświadczenie własnoręczności podpisu – 9 zł od każdego podpisu,

2. opłacie skarbowej podlega wydanie zaświadczenia na prośbę wnioskodawcy nie podlegające zwolnieniu z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – 17 zł.

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu. Zażalenie na postanowienie należy złożyć w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Sulmierzyce.

 

ZEZNANIA ŚWIADKÓW:

Zgodnie z art. 3 ust. 3 w/w ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.

Zeznania świadków przeprowadza się po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia o braku dokumentów.

 

W tym celu:

1. należy zgłosić się osobiście z dwoma świadkami (świadkiem może być osoba obca, lub krewna, starsza od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował Wnioskodawca);

2. należy starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznania świadków i oświadczenie o braku dokumentów przez Wnioskodawcę pamiętając, że muszą być podawane dokładne daty pracy lub pomocy w gospodarstwie rolnym;

3. należy:

– przedłożyć dowód osobisty Wnioskodawcy i świadków do wglądu,

– przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista,

– złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika w celu stwierdzenia własnoręczności podpisów;

4. zarówno Wnioskodawca jak i świadkowie muszą uzyskać potwierdzenie zameldowania;

5. oświadczenie musi być podpisane przez składającego w obecności pracownika Urzędu/Instytucji, który dokonuje poświadczenia podpisu w oparciu o dokument tożsamości. Zeznania świadków spisuje się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.

 

Dodatkowe informacje:

1. Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy wlicza się także:

a) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;

b) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem;

c) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

2. Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy
w gospodarstwie:

– od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r. – 0,2 ha,

– od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. – 0,5 ha,

– od 01.07.1989 r. – 1,0 ha.

 

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia  (pdf)

Formularz zeznania świadków (pdf)

Oświadczenie w sprawie dokumentów (pdf)

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS:

W związku z obniżeniem od 01 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn Oddział Regionalny KRUS w Łodzi uprzejmie informuje, że składając wniosek o emeryturę rolniczą należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający fakt posiadania rachunku bankowego
  • dokumenty potwierdzające własność lub posiadanie gospodarstwa rolnego (akty własności, akty notarialne, umowy dzierżawy, postanowienia sądowe)
  • dokumenty potwierdzające zbycie części lub całości gospodarstwa
  • aktualny nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z UG o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego
  • akt zawarcia związku małżeńskiego (lub akt zgonu współmałżonka)
  • odcinek, legitymację lub decyzję od renty lub emerytury małżonka — jeżeli pobiera takie świadczenie
  • świadectwa pracy, zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres ubezpieczenia w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, książeczkę wojskową, zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych (tylko do wglądu)
  • zaświadczenie z potwierdzające okres zameldowania w gospodarstwie dziadków, rodziców, teściów oraz dokument potwierdzający fakt posiadania przez nich gospodarstwa rolnego w przypadku potrzeby udokumentowania pracy wykonywanej po 16 roku życia.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze osobiste lub telefoniczne uzgodnienie daty i godziny wizyty w Placówce Terenowej KRUS celem spisania Państwa wniosku emerytalnego — pozwoli to Państwu uniknąć długiego oczekiwania w kolejce i zapewni terminową obsługę interesantów.

Wizyty prosimy umawiać pod następującymi numerami telefonów Placówek Terenowych:

 

PT w Bełchatowie44 633 32 59
44 635 64 17
PT w Łowiczu

46 838 94 12

PT w Radomsku

44 685 04 22

PT w Wieluniu

43 843 74 17

PT w Brzezinach

46 875 14 17

PT w Opocznie

44 754 64 13

PT w Rawie Mazowieckiej46 813 24 18

46 813 24 11

PT w Wieruszowie

62 783 34 14

PT w Kutnie

24 251 04 10

PT w Pajęcznie34 311 44 18

34 311 44 10

PT w Sieradzu43 826 32 09

43 828 64 23

PT w Zduńskiej Woli

43 824 15 52

PT w Łasku

43 647 03 18

PT w Piotrkowie Trybunalskim44 645 24 19 PT w Skierniewicach

46 832 94 13

PT w Zgierzu
42 716 24 32
42 716 37 85
PT w Łęczycy

24 721 94 10

PT w Poddębicach

43 679 14 13

PT w TomaszowieMazowieckim

44 710 66 43

Informacje dotyczące rolników ubezpieczonych w KRUS – PDF

 

Ostatnia aktualizacja: 2022-04-11

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close