środa, 19 czerwca 2024r.

Nowe świadczenie rodzinne „Dobry start”

28 czerwca 2018

przez  Łukasz Kucharski

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż świadczenie „Dobry start jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej, w tym wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

  • Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” świadczenie to przysługuje na dzieci które uczęszczają do szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Dzieci, które uczęszczają do szkoły policealnej, szkoły dla dorosłych, a także uczelni wyższych nie są uprawnione do wypłaty świadczenia „Dobry start”.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje również na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkole(„tzw. zerówka”) w szkole podstawowe, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia „Dobry start”, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

  • Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także osobie uczącej się, którą jest:

  • Pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz

  • Osoba usamodzielniona, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 140).

  • Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – jako organu właściwego dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

  • Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną (papierową).

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych w indywidualnej sprawie dokumentów, w tym oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie „Dobry start” przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. 

Osoby, które złożą wniosek po 30 listopada 2018 r. niestety nie uzyskają prawa do świadczenia „Dobry start”.

  • Czy świadczenie jest podzielne?

Świadczenie „Dobry start” wynosi 300 zł jednorazowo na dziecko i jest co do zasady niepodzielne, jednak podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia „Dobry start”(czyli 150 zł).

  • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do dnia 30 września 2018 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września 2018 r.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w formie elektronicznej.

Wzór wniosku – świadczenie „Dobry start”:

Link: https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/11082/2/1/formularz.pdf

Załącznik do wniosku „Dobry start”:

Link: https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/11082/2/1/SDS_1Zv3_2.pdf

Ostatnia zmiana: 28 czerwca 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close