poniedziałek, 4 marca 2024r.

Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY STANOWI KLUCZOWY ELEMENT RZĄDOWEJ TARCZY ANTYINFLACYJNEJ, KTÓRY MA ZNIWELOWAĆ ROSNĄCE CENY ENERGII, GAZU I ŻYWNOŚCI

Wnioski dotyczące dodatku osłonowego są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1, pokój nr 1. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu:(44) 685 25 88.

I. WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY, NALEŻY ZŁOŻYĆ W GMINIE NA TERENIE, KTÓREJ SIĘ ZAMIESZKUJE. Prawo do dodatku osłonowego danej osoby nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem mieszkania. Link do pobrania wniosku:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Możliwość złożenia wniosku przez Internet krok po kroku:

 1. Należy pobrać wniosek, wydrukować, wypełnić i podpisać.
 2. Uzupełniony i podpisany wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się do profilu ePUAP i wybrać z katalogu spraw „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
 4. Należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 5. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana na adres e-mail wskazany we wniosku.

II. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od stycznia do grudnia 2022 roku:

 • gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody netto „na rękę” nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody netto „na rękę” nie przekraczają 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

III. Rok kalendarzowy, z którego będą brane dochody:

Dochody osiągnięte w 2020 roku będą stanowić podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Dochody osiągnięte w 2021 roku będą stanowić podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.

IV. Gospodarstwo domowe dzielone jest na:

gospodarstwo jednoosobowe – osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca;

gospodarstwo wieloosobowe – osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Pracownik Urzędu Gminy nie będzie podpowiadać/ dyktować kogo należy wpisać do gospodarstwa domowego. Zgodnie z prawdą wpisują Państwo wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

V. Podstawowa wysokość dodatku osłonowego rocznie wynosi:

 • 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa liczącego 2-3 osoby;
 • 850 zł dla gospodarstwa liczącego 4-5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa liczącego 6 i więcej osób.

VI. WAŻNE! Wyższy dodatek osłonowy rocznie w kwocie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osoby,
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego liczącego co najmniej 6 osób.

mogą otrzymać gospodarstwa domowe, które poza spełnieniem kryterium dochodowego spełnią dodatkowo dwa warunki:

1) Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane węglem  lub paliwami węglopochodnymi.

2) Wyżej wymienione źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) deklaracji o używanym źródle ciepła w budynkach.

VII. Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza utraty prawa do dodatku osłonowego. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego będzie mieć zastosowanie zasada „złotówka za złotówkę”, czyli kwota świadczenia będzie pomniejszana o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana i zostanie wydana decyzja odmowna.

Przykład: Gospodarstwo domowe składające się z 3 osób. Dodatek osłonowy przysługuje w kwocie 600 zł. Miesięczny dochód na jedną osobę w tym gospodarstwie domowym wynosi 1600 zł.

1600 zł – 1500 zł = 100 zł (kwota przekroczenia kryterium)

600 zł – 100 zł = 500 zł (wysokość różnicy miedzy kwotą dodatku osłonowego a kwotą , o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód)

Wnioskodawca otrzyma świadczenie w kwocie 500 zł.

VIII. Terminy złożenia wniosków:

 • Wniosek złożony do 31 stycznia 2022 roku – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach:

– pierwsza rata dodatku osłonowego wypłacona zostanie do 31 marca 2022 r.

– druga rata dodatku osłonowego wypłacona zostanie między 1 kwietnia 2022 r. a 2 grudnia 2022 r.

 • Wniosek złożony po 31 stycznia 2022 roku – dodatek osłonowy wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Uwaga! Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

IX. Przyznanie przez Wójta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

X. Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia rodzinnego i nie jest objęty podatkiem dochodowym oraz nie będzie podlegał egzekucji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

lub w Ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close