sobota, 24 lutego 2024r.

Pozostałe podmioty

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że z dniem 17 czerwca br. Weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

USUWANIE DRZEW W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

  • 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych
  • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych
  • 50 cm w przypadku pozostałych drzew

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez Wójta a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzkiego konserwatora zabytków.

DOKUMENTY WYMAGANE OD WNIOSKODAWCY:

Wniosek pisemny o usunięcie drzew lub krzewów.

wzór wniosku PDF

 

wzór wniosku DOC

 

Załączniki do wniosku:

  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49§1 Kodeksu cywilnego

wzór oświadczenia PDF

 

wzór oświadczenia DOC

 

  • w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć oświadczenie wszystkich współwłaścicieli;

wzór oświadczenia PDF

 

wzór oświadczenia DOC

 

  • rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących, budowanych lub projektowanych na tej nieruchomości.
  • Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

STAWKI OPŁAT:

Na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody.

Za pełnomocnictwo – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

FORMA ZAŁATWIENIA:

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu oględzin w terenie przez pracowników Urzędu Gminy w Sulmierzycach, z udziałem wnioskodawcy. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Sulmierzyce.

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku.

WYCINKA DRZEW W PASIE DROGOWYM:

Nowelizacja przywraca również konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

UWAGA !

Ciecia koron drzew i krzewów oraz ich usuwanie nie należy wykonywać w okresie lęgowym ptaków jeżeli w koronach drzew i krzewów znajdują się gniazda ptasie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 237, poz. 1419) w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków.

W związku z powyższym wszelkie czynności, związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny odbywać się poza tym terminem tj. od 16 października do końca lutego. Jeżeli zajdzie konieczność usunięcia drzew lub krzewów w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania  w obrębie i bliskim sąsiedztwie usuwanych roślin gatunków chronionych ptaków, odbywających lęgi. W przypadku stwierdzenia powyższego, należy drzewa lub krzewy usunąć poza okresem lęgowym. Usuwanie roślin poza okresem lęgowym ma na celu zminimalizowanie wpływu przeprowadzanych zabiegów na biologię zwierząt i ich siedliska. Brak lęgów w obrębie drzew lub krzewów i ich bliskim sąsiedztwie, powinien być stwierdzony przez osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje np. ornitologa.

Ponadto informujemy, że prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż wyżej określony stanowi uszkodzenie drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony wyżej stanowi zniszczenie drzewa.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close