wtorek, 27 lutego 2024r.

Fundusz alimentacyjny

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2023 r.

Wnioski można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach w pokoju nr 1 (parter) lub przez internet, wykorzystując:

 • bankowość elektroniczną;
 • platformę usług elektronicznych ZUS;
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodzimy, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia;
 • ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Wykaz aktualnego wzoru wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz oświadczeń

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego :

Link: https://www.gov.pl/attachment/e7519590-5ae0-4f71-acb5-c8a61ac702a3

Załącznik do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego :

Link: https://www.gov.pl/attachment/ed86835d-f16f-4b4e-8ac8-b3f93539bd9e

Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym :

Link: https://www.gov.pl/attachment/6f0c0775-9b1b-4c65-86bb-9b80d72fa85b

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego :

Link: https://www.gov.pl/attachment/3e637fbe-9944-40d9-b877-4e6a5d8ad628

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji:

Link: https://www.gov.pl/attachment/55b6ea4f-b3f9-4532-9343-4feae7ff0286

Oświadczenie o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny:

Link: https://www.gov.pl/attachment/8b4a2421-8f99-4bac-8c02-8aad31eca237

Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji :

Link: https://www.gov.pl/attachment/af5d5d85-99ad-43b2-8626-6373c077ddd1

 

WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy);
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy);
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł miesięcznie w przypadku wniosków złożonych na okres zasiłkowy 2022/2023 obowiązujący do dnia 30.09.2023 r.;
 •  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł miesięcznie w przypadku wniosków złożonych na okres zasiłkowy 2023/2024 obowiązujący do dnia 30.09.2024 r.;
 • W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. 900 zł lub
  1209 zł (w zależności od okresu zasiłkowego), o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, (tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”) jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
 • Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu;
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NIE PRZYSŁUGUJĄ, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA:

 • Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • Zawarła związek małżeński.

W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Do wniosku należy dołączyć (wymagane dokumenty):

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny;
 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:

– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2023 r.

Okres świadczeniowy 2023/2024 będzie trwał od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 do dnia 31.08.2023 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2023 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 od 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 od 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 zostanie złożony od 01.11.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2024 r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 zostanie złożony od 01.12.2023  r. do dnia 31.01.2023 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2024 r.

Ważna zmiana dotycząca tzw. „ dochodów utraconych i uzyskanych”

Ustalając dochód rodziny przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalnością gospodarczą.

 

INFORMACJE DLA DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

1) złożenia oświadczenia majątkowego,

2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

2) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Powyższe świadczenia przyznawane są na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Link: https://www.gov.pl/attachment/66bb73c7-1b65-4b5a-ba3d-a3666ae8d94f

 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Link: https://www.gov.pl/attachment/8317eeb2-818f-421e-9105-e65564a9a252

 • Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny ( Dz. U. 2021 r. poz. 1162)

Link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001162/T/D20211162L.pdf

 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r.

Link: https://www.gov.pl/attachment/79c2e754-ff01-429f-b058-e8ec9283acff

 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Link: https://www.gov.pl/attachment/271ad968-170c-4ddc-abf7-7dc856cc58e0

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close