piątek, 28 stycznia 2022r.

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – Anna Soboń, e-mail: a.sobon@sulmierzyce.eu

Pokój nr 1

tel. (44) 684 60 56 wew. 123

Wnioski dotyczące funduszu alimentacyjnego są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1, pokój nr 1. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu:(44) 684-60-56, 684-60-54,684-60-42 wew. 123.

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2021 r.

Wnioski można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach w pokoju nr 1 (parter) lub przez internet, wykorzystując:

 • bankowość elektroniczną;
 • platformę usług elektronicznych ZUS;
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodzimy, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia;
 • ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

Wykaz aktualnego wzoru wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz oświadczeń obowiązujący od dnia 01.10.2021 r.:

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Link: https://www.gov.pl/attachment/ffe81a0e-b71c-47b4-aa2c-3a2335e2926b

Załącznik do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Link: https://www.gov.pl/attachment/ed86835d-f16f-4b4e-8ac8-b3f93539bd9e

Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym:

Link: https://www.gov.pl/attachment/cc26607f-2d85-4334-9c08-1300ed568e8e

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego:

Link: https://www.gov.pl/attachment/3e637fbe-9944-40d9-b877-4e6a5d8ad628

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji:

Link: https://www.gov.pl/attachment/55b6ea4f-b3f9-4532-9343-4feae7ff0286

Oświadczenie o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny:

Link: https://www.gov.pl/attachment/8b4a2421-8f99-4bac-8c02-8aad31eca237

Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji:

Link: https://www.gov.pl/attachment/af5d5d85-99ad-43b2-8626-6373c077ddd1

WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy);
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy);
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł;
 • W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, (tzw. mechanizm „złotówka za złotyówkę”) jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
 • Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu;
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NIE PRZYSŁUGUJĄ, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA:

 • Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • Zawarła związek małżeński.

W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Do wniosku należy dołączyć (wymagane dokumenty):

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.),dotyczące każdego członka rodziny;
 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
 1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 2. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 4. oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 5. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:

– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

6. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2021 r.

Okres świadczeniowy 2021/2022 będzie trwał od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 do dnia 31.08.2021 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2021 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 zostanie złożony od 01.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2022 r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 zostanie złożony od 01.12.2021  r. do dnia 31.01.2022 r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2022 r.

Ważna zmiana dotycząca tzw. „ dochodów utraconych i uzyskanych”

Ustalając dochód rodziny przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalnością gospodarczą.

INFORMACJE DLA DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

1)złożenia oświadczenia majątkowego,

2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

2) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Powyższe świadczenia przyznawane są na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/489/1

 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1467/1

 • Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny ( Dz. U. 2021 r. poz. 1162)

Link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001162/T/D20211162L.pdf

Aktualizacja: 06.08.2021 r. Anna Soboń

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij