piątek, 28 stycznia 2022r.

Numeracja porządkowa nieruchomości

DOKUMENTY WYMAGANE OD WNIOSKODAWCY – USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Wniosek pisemny o ustalenie numeru porządkowego złożony osobiście lub przesłany pocztą na adres tutejszego Urzędu wraz z załącznikami: kopią mapy na której zaznaczono budynek będący przedmiotem wniosku oraz dokument potwierdzający prawo własności.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nie podlega opłacie skarbowej.

Numer porządkowy ustala się dla:

  • budynku istniejącego,
  • budynku w trakcie budowy,
  • budynku prognozowanego (na podstawie pozwolenia na budowę lub zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
  • oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym zobowiązuje właściciela /współwłaściciela nieruchomości do umieszczenia, w widocznym miejscu na budynku lub ogrodzeniu, tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy lub placu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru,
  • wykonanie tego obowiązku jest niezwykle istotne, albowiem pozwala na odnalezienie poszukiwanego adresu nie tylko  zainteresowanym osobom i organom administracji, lecz także służbom ratunkowym i firmie odbierającej odpady komunalne z terenu gminy.

DOKUMENTY WYMAGANE OD WNIOSKODAWCY – ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE PORZĄDKOWYM

Wniosek pisemny o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym złożony osobiście lub przesłany pocztą na adres tutejszego Urzędu wraz z załącznikami: kopią mapy na której zaznaczono budynek będący przedmiotem wniosku, dokument potwierdzający prawo własności oraz dowód opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Sprawy numeracji nieruchomości prowadzone są w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 15, tel. 44/684-60-56 wew. 109

PODSTAWA PRAWNA

– Art. 47a ust. 2, art. 47b ust. 1 ustawy z 17.05.1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 1629 z późń. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego PDF

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym PDF

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym DOC

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij