piątek, 28 stycznia 2022r.

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek pisemny o wydanie zaświadczenia złożony osobiście lub przesłany pocztą na adres tutejszego Urzędu wraz z załącznikami: dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej oraz w przypadku podziału działki mapa zatwierdzająca podział.

Opłata skarbowa: 17 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach – Bank Spółdzielczy nr: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020  za pośrednictwem Banków bądź Poczty z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 21

Tel. 44/ 684 60 56 wew. 110

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenia  są wydawane w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób odbioru zaświadczenia:

Wnioskodawca może odebrać zaświadczenie osobiście w uzgodnionym terminie w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 21 lub dokument może zostać przesyłany pocztą.

Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  1. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami),
  4. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późniejszymi zmianami).

Uwagi:

  1. w przypadku błędnie wypełnionego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia,
  2. odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sulmierzyce.
  3. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Opłatę nakłada się w okresie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące (art. 37 ust. 4 w zw. z art. 37 ust. 3 w/w ustawy).

 

wzór wniosku PDF (aktualizacja wzoru 06.05.2020 r.)

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij