czwartek, 30 maja 2024r.

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek pisemny o wydanie zaświadczenia złożony osobiście lub przesłany pocztą na adres tutejszego Urzędu wraz z załącznikami: dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej oraz w przypadku podziału działki mapa zatwierdzająca podział.

Opłata skarbowa: 17 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Sulmierzycach lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach – Bank Spółdzielczy nr: 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020  za pośrednictwem Banków bądź Poczty z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 21

Tel. 44/ 684 60 56 wew. 110

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenia  są wydawane w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób odbioru zaświadczenia:

Wnioskodawca może odebrać zaświadczenie osobiście w uzgodnionym terminie w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 21 lub dokument może zostać przesyłany pocztą.

Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  1. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami),
  4. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późniejszymi zmianami).

Uwagi:

  1. w przypadku błędnie wypełnionego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia,
  2. odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sulmierzyce.
  3. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1073) jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Opłatę nakłada się w okresie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące (art. 37 ust. 4 w zw. z art. 37 ust. 3 w/w ustawy).

 

wzór wniosku PDF (aktualizacja wzoru 06.05.2020 r.)

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close