piątek, 28 stycznia 2022r.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Młodszy referent – Marta Zagaj

Pokój nr 10

tel. (44) 684 60 56 wew. 122

e-mail: m.zagaj@sulmierzyce.eu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Sulmierzycach, Referat Budżetu, Finansów i Podatków, I piętro, pokój nr 10, tel. (44) 684-60-56 wew. 122

Kogo dotyczy:

Osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Wymagane dokumenty:

1)      Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 – do pobrania TUTAJ

2)      Załącznik do deklaracji DT-1/A – do pobrania TUTAJ

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Płatność podatku:

Termin płatności I raty – do dnia 15 lutego każdego roku

Termin płatności II raty – do dnia 15 września  każdego roku

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

   a) między dniem 1 lutego a 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach:

termin płatności I raty – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

termin płatności II raty – do dnia 15 września danego roku

   b) po dniu 1 września danego roku – podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek można wpłacać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach:

BS Kleszczów O/Sulmierzyce Nr rachunku 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020

Podstawa prawna:

   1) Uchwała Nr XIV/88/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok w Gminie Sulmierzyce

   2) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 95 Poz.613 z późn. zm.)

   3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1731)

   4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

UWAGA

Obowiązek podatkowy powstaje od dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Podatnicy są obowiązani składać corocznie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Deklaracje należy skorygować również  w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij