środa, 19 czerwca 2024r.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Młodszy referent – Marta Zagaj

Pokój nr 10

tel. (44) 684 60 56 wew. 122

e-mail: m.zagaj@sulmierzyce.eu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Sulmierzycach, Referat Budżetu, Finansów i Podatków, I piętro, pokój nr 10, tel. (44) 684-60-56 wew. 122

Kogo dotyczy:

Osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Wymagane dokumenty:

1)      Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 – do pobrania TUTAJ

2)      Załącznik do deklaracji DT-1/A – do pobrania TUTAJ

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Płatność podatku:

Termin płatności I raty – do dnia 15 lutego każdego roku

Termin płatności II raty – do dnia 15 września  każdego roku

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

   a) między dniem 1 lutego a 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach:

termin płatności I raty – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

termin płatności II raty – do dnia 15 września danego roku

   b) po dniu 1 września danego roku – podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek można wpłacać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulmierzycach:

BS Kleszczów O/Sulmierzyce Nr rachunku 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020

Podstawa prawna:

   1) Uchwała Nr XIV/88/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok w Gminie Sulmierzyce

   2) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 95 Poz.613 z późn. zm.)

   3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1731)

   4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

UWAGA

Obowiązek podatkowy powstaje od dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Podatnicy są obowiązani składać corocznie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Deklaracje należy skorygować również  w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close