środa, 17 kwietnia 2024r.

Świadczenia rodzinne

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1, pokój nr 1. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: (44) 685 25 88.

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2023 r.

Wnioski można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach w pokoju nr 1 (parter) lub przez internet, wykorzystując:

 • bankowość elektroniczną;
 • platformę usług elektronicznych ZUS;
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodzimy, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia;
 • ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Do pobrania:

Wzór wniosku oraz załączników do stosowania:

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

Link: https://www.gov.pl/attachment/55047831-8444-4ecb-bc07-2341d3bb7e61

 • Załącznik do wniosku SR-1Z ( wypełnić tylko w przypadku, jeżeli liczba dzieci, na które ustala się prawo do zasiłku rodzinnego jest większa, niż liczba pozycji na formularzu lub w przypadku gdy w skład rodziny wchodzi więcej osób)

Link: https://www.gov.pl/attachment/81a43349-feab-4128-97b7-b5e487345926

 • Załącznik ZSR-05 Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym:

Link: https://www.gov.pl/attachment/cebc7b91-986a-45cf-89d6-62ad94f5b2a9

 • Załącznik ZSR-07 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego :

Link: https://www.gov.pl/attachment/0caccb30-b8bf-4709-80cb-e3393506dc36

 • Załącznik ZSR-08 Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy :

Link: https://www.gov.pl/attachment/6bf95802-f6ef-45d9-b42f-8d3fb65e1cb7

 • Załącznik ZSR-10 Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym :

Link: https://www.gov.pl/attachment/f8a630c4-760c-4382-bcd1-45e3b926bb66

 • Załącznik ZSR-12 Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania:

Link: https://www.gov.pl/attachment/701d6594-eb32-4bcc-922b-db1271cd9f43

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Świadczenia rodzinne przysługują, jeżeli n/w osoby zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Świadczenia rodzinne przysługują:

 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom:

– do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

– jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

– przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r., poz. 519 z późn.zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

– przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub  139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia          2013 r. o cudzoziemcach,
 • jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

– przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa powyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

– rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;

– ojciec dziecka jest nieznany;

– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

– sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

– dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

– członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:

 • 674 ,00 zł netto
 • 764,00 zł netto – w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 rozpoczynający się od dnia 1 listopada 2023 r. pod uwagę będzie brany dochód uzyskany przez rodzinę wnioskodawcy w roku kalendarzowym 2022.

Ustalając dochód rodziny przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Kwoty przysługujących zasiłków rodzinnych wynoszą:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka – w wysokości 1.000 zł jednorazowo;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie (niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką);
 • samotnego wychowywania dziecka – w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci.
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 95 zł miesięcznie;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 90 zł miesięcznie na każde dziecko do 5 roku życia bądź 110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia;
 • rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w wysokości 69 zł miesięcznie (w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła) lub 113 zł miesięcznie (w związku z zamieszkaniem, w miejscowości, w której znajduje się szkoła).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne (za wyjątkiem świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka), lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA, U KTÓREGO STWIERDZONO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU

Do pobrania:

 • WNIOSEK:

Link: https://www.gov.pl/attachment/4d30e2e7-194a-4489-afc7-ded55aef9bb6

Świadczenie tzw. „Za życiem” przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy (zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii),

– Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

– Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4.000,00 zł

Ponadto rodziny, w których urodzi się dziecko, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, będzie mogła skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

– dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych);

– jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

WAŻNE! Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Do pobrania wzór wniosku:

Link:  https://www.gov.pl/attachment/a5c5ef40-0b77-403c-a64a-d56ea7b6507c

 • Załącznik SR-2Z (wypełnić tylko w przypadku, jeżeli liczba dzieci, na które ustala się prawo do zasiłku rodzinnego jest większa, niż liczba pozycji na formularzu lub w przypadku gdy w skład rodziny wchodzi więcej osób)

Link: https://www.gov.pl/attachment/9735eb79-f017-4773-b18e-cf48c0c54581

 • Załącznik ZSR-05 Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym:

Link: https://www.gov.pl/attachment/cebc7b91-986a-45cf-89d6-62ad94f5b2a9

 • Załącznik ZSR-07 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego:

Link: https://www.gov.pl/attachment/0caccb30-b8bf-4709-80cb-e3393506dc36

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 netto zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje:

– jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd , chyba że :

 1. rodzice lub jeden z rodziców nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Do pobrania:

 • WNIOSEK:

Link: https://www.gov.pl/attachment/231e9fe7-2720-46d0-b4e8-0a9cdb240c4c

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierci matki dziecka;
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodniw przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga  dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

 • porodu;
 • objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku objęcia opieką dziecka lub ustanowienia rodziny zastępczej;
 • przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku przysposobienia dziecka.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000 zł miesięcznie, za wyjątkiem sytuacji gdy kobieta urodzi dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
 • jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny dziecku lub rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie, która przysposobiła dziecko, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Powyższe świadczenia przyznawane są na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023, poz. 390 z późn. zm.):

Link: https://www.gov.pl/attachment/cdee333f-b176-4cb5-8262-5f90cb436a75

 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017, poz. 1466):

Link: https://www.gov.pl/attachment/78c84b73-7b87-4e9a-a17a-c5caf7fcd777

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie  wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1481)

Link: https://www.gov.pl/attachment/8999411e-3101-4935-bcbd-03f4a98da741

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2021 r. poz. 199):

Link: https://www.gov.pl/attachment/3a26368f-94ef-4c50-985e-d046bc5d252c

 • Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny ( Dz. U. 2021 r. poz. 1162)

Link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001162/T/D20211162L.pdf

 • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz. U z 2020 r. poz 1329 z późn. zm.)

Link: https://www.gov.pl/attachment/7288464e-7675-43b4-909e-57b0931922ac

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close