poniedziałek, 18 października 2021r.

Świadczenie wychowawcze 500+

„Rodzina 500 plus” na nowych zasadach od 1 lipca 2019 r.

Wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1, pokój nr 1. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu:(44) 684-60-56, 684-60-54,684-60-42 wew. 123.

Wniosek składa się w gminie, w której mieszkamy.

OD DNIA 1 LIPCA 2019 R. WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ PRZEZ INTERNET, WYKORZYSTUJĄC:

 • bankowość elektroniczną
 • platformę usług elektronicznych ZUS
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
 • ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej

OD DNIA 1 SIERPNIA 2019 R. WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ W FORMIE PAPIEROWEJ, poniżej wzór wniosku:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

 • Załącznik do wniosku (wypełnić tylko w przypadku, gdy liczba dzieci, na które ustala się prawo do świadczenia wychowawczego jest większa niż liczba pozycji na formularzu SW-1-części I, punkt 2):

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1Z.pdf/b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3

ISTOTNE ZMIANY OD 1 LIPCA 2019 ROKU:

 • REZYGNACJA Z KRYTERIUM DOCHODOWEGO W PROGRAMIE „RODZINA 500+”, CZYLI ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 500 ZŁ MIESIĘCZNIE MOŻNA UZYSKAĆ NA KAŻDE DZIECKO W RODZINIE W WIEKU DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA;
 • ZE ŚWIADCZENIA MOGĄ SKORZYSTAĆ TAKŻE DZIECI UMIESZCZONE W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH. WNIOSEK SKŁADA DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.
 • ZŁOŻENIE WNIOSKU W OKRESIE OD 01.07.2019 R. DO 30.09.2019 R. BĘDZIE GWARANTOWAŁO PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z WYRÓWNANIEM OD 1 LIPCA 2019 R.
 • PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2019 ROKU. BĘDZIE DOTYCZYĆ WYDŁUŻONEGO OKRESU. ORGAN USTALI PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO AŻ DO 31 MAJA 2021 ROKU. (23 MIESIĄCE W PRZYPADKU NOWYCH DZIECI I 20 MIESIĘCY W PRZYPADKU DZIECI KORZYSTAJĄCYCH JUŻ ZE ŚWIADCZENIA 500+. TYM SAMYM RODZICE NIE BĘDĄ MUSIELI SKŁADAĆ PONOWNIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W 2020 ROKU.
 • SZCZEGÓLNY, 3-MIESIĘCZNY TERMIN, LICZONY OD DNIA URODZENIA DZIECKA, NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA NOWO NARODZONE DZIECKO. ZŁOŻENIE WNIOSKU W TYM CZASIE BĘDZIE GWARANTOWAŁO PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z WYRÓWNANIEM OD DNIA NARODZIN DZIECKA;
 • PRZYZNANIE, Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO DRUGIEMU Z RODZICÓW DZIECKA W PRZYPADKU ŚMIERCI RODZICA, KTÓREMU ŚWIADCZENIE ZOSTAŁO PRZYZNANE NA DANY OKRES LUB KTÓRY ZMARŁ PRZED ROZPATRZENIEM ZŁOŻONEGO WNIOSKU. ZŁOŻENIE WNIOSKU MUSI NASTĄPIĆ W TERMINIE 3 MIESIĘCY OD DNIA ŚMIERCI RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA ALBO OPIEKUNA FAKTYCZNEGO.
 • BRAK WYMOGU USTALENIA ALIMENTÓW.
 • JEDEN WNIOSEK NA WSZYSTKIE DZIECI. RODZICE, KTÓRZY MAJĄ OBECNIE PRZYZNANE DO 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE DZIECKO I KOLEJNE DZIECI, SKŁADAJĄ OD 1 LIPCA 2019 ROKU JEDEN WSPÓLNY WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA WSZYSTKIE DZIECI. NA PODSTAWIE TAKIE WNIOSKU OD 1 LIPCA ZOSTANIE PRZYZNANE PRAWO DO ŚWIADCZENIA NA PIERWSZE DZIECKO(NA KTÓRE OBECNIE NIE POBIERAJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO), NATOMIAST OD 1 PAŹDZIERNIKA BR. NA POZOSTAŁE DZIECI (NA KTÓRE ŚWIADCZENIA SĄ JUŻ PRZYZNANE DO KOŃCA WRZEŚNIA).
 • USPRAWNIENIE PROCESU WNIOSKOWANIA O ŚWIADCZENIE „RODZINA 500+” – ZMIANA OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO. POCZĄWSZY OD 2021 ROKU, OKRES ŚWIADCZENIOWY NA KTÓRY PRZYZNANWANE BĘDZIE COROCZNE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, BĘDZIE ROZPOCZYNAŁ SIĘ 1 CZERWCA I POTRWA DO 31 MAJA NASTĘPNEGO ROKU.
 • PROSTSZA PROCEDURA. JAK W PROGRAMIE „DOBRY START”, LIKWIDACJA OBOWIĄZKU ROZSTRZYGANIA W DRODZE DECYZJI W PRZYPADKU PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO. OSOBA, KTÓREJ ZOSTAŁO PRZYZNANE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE OTRZYMA, NA ADRES E-MAIL, INFORMACJĘ O JEGO PRZYZNANIU. JEŚLI OSOBA NIE PODAŁA WE WNIOSKU ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, TAKĄ INFORMACJĘ BĘDZIE MOGŁA ODEBRAĆ OSOBIŚCIE W GMINIE ROZPATRUJĄCEJ WNIOSEK. NIEODEBRANIE INFORMACJI NIE WSTRZYMUJE WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.

TERMINY WYPŁAT PRZYZNANEGO ŚWIADCZENIA NA OKRES 2019/2021

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

PRZESUNIĘCIE OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO

Od 2021 roku (czyli od okresu świadczeniowego 2021/2022) prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Wnioski będzie można składać:

 • Od dnia 1 lutego danego roku drogą elektroniczną
 • Od dnia 1 kwietnia danego roku w formie papierowej

TERMINY WYPŁAT PRZYZNANEGO ŚWIADCZENIA NA OKRES POCZĄWSZY OD 2021 ROKU

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.

Zgodnie z art. 13 ust 4 pkt 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci do wniosku o świadczenie wychowawcze dołącza się odpowiednie (w nielicznych, indywidualnych przypadkach, w których dodatkowe dane/dokumenty w tym oświadczenia są niezbędne) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

WAŻNE!

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby, w tym współmałżonek lub drugi z rodziców dziecka/dzieci przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

W przypadku przebywania osoby lub członka rodziny tej osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE (ART. 8 UST. 1 USTAWY), JEŻELI:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która – ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego – art. 10 § 2 kodeksu cywilnego).
 • . członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Więcej szczegółów dotyczących świadczenia wychowawczego znajdą Państwo:

 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Ustawa_z_dnia_26_kwietnia_2019_r_o_zmianie_ustawy_o_pomocy_pa%C5%84stwa_w_wychowywaniu_dzieci_oraz_niekt%C3%B3rych_innych_ustaw_%28Dz_U_z_2019_r_poz_924%29.pdf/1c21cf69-30a9-3ef7-75ae-dc924c31b210

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci :

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Nowe_Ustawa_o_pomocy_pa%C5%84stwa_w_wychowywaniu_dzieci_%281%29.pdf/46ac6081-096e-98a7-ff18-0fc49b92cbb2

 

Aktualizacja: 05.06.2019 r. Anna Rydz

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij