wtorek, 21 maja 2024r.

Zaproszenie do składania ofert – monitoring projektu

16 maja 2014

przez  admin

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dla zamówień o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina SULMIERZYCE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Monitoring prawidłowej realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzycerealizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-099/13-00
w następujących kwartałach: od II kw. 2014 do IV kw. 2015”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji

Przedmiotem zamówienia jest monitoring prawidłowej realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

W zakres usług monitoringu wchodzi:

1.1. sprawdzanie i weryfikacja zgodności realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wniosku o dofinansowanie w tym w szczególności osiąganie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu.

1.2. przeprowadzanie okresowych kontroli w miejscach realizacji projektu w tym w szczególności:

a) kontrolę i sprawdzenie prawidłowości działania sprzętu w miejscu jego instalacji u Beneficjentów Ostatecznych oraz w Jednostkach Podległych,

b) badania ewaluacyjne wykorzystywania sprzętu oraz zmniejszania wykluczenia cyfrowego w ramach realizacji projektu przez BO.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z umową nr. POIG.08.03.00-10-099/13-00 przez okres 7 kwartałów tj. od II kw. 2014 do IV kw. 2015

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego  – Urząd Gminy Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, lub telefonicznie pod numerem tel.:  44 684 60 42 w 104.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pan Łukasz Kucharski.

3. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają, wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem lub świadczeniu tego rodzaju usług.

4.  Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

– Cena – 100%,

– Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie

– Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

– Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie w okresie jej trwania.

5. Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

Termin ogłoszenia wyników konkursu ofert: do dnia 26.05.2014 r.
Termin podpisania umowy z Oferentem: do dnia 30.05.2014 r.

6. Wymogi co do przygotowania oferty:

O wynikach konkursu Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów zaproszonych do składania ofert. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w informacji skierowanej do Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.

7. Termin realizacji zamówienia : przez okres 7 kwartałów tj. od II kwartału 2014 do IV kwartału 2015

9. Termin płatności: Zapłata wynagrodzenia za  zrealizowane usługi będzie dokonywana w układzie kwartalnym na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT (w ostatnim dniu roboczym kwartału za jaki wykonywane były usługi), w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

II. Forma złożenia oferty:

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną Oferent przesyła skany wszystkich dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wykonawcy.

2. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną oferent wyłoniony jako wykonawca zamówienia obowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy doręczyć Zamawiającemu oryginał oferty.

3. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia w terminie do dnia 26.05.2014 r. do godziny 12:00 w formie:

1)       pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urzędu Gminy Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-388 Sulmierzyce,

2)       w wersji elektronicznej na adres e-mail: l.kucharski@sulmierzyce.eu

 Do pobrania:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Ostatnia zmiana: 16 maja 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close