sobota, 16 października 2021r.

Zaproszenie do składania ofert – monitoring projektu

16 maja 2014

przez  admin

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dla zamówień o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina SULMIERZYCE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Monitoring prawidłowej realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzycerealizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-099/13-00
w następujących kwartałach: od II kw. 2014 do IV kw. 2015”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji

Przedmiotem zamówienia jest monitoring prawidłowej realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

W zakres usług monitoringu wchodzi:

1.1. sprawdzanie i weryfikacja zgodności realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wniosku o dofinansowanie w tym w szczególności osiąganie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu.

1.2. przeprowadzanie okresowych kontroli w miejscach realizacji projektu w tym w szczególności:

a) kontrolę i sprawdzenie prawidłowości działania sprzętu w miejscu jego instalacji u Beneficjentów Ostatecznych oraz w Jednostkach Podległych,

b) badania ewaluacyjne wykorzystywania sprzętu oraz zmniejszania wykluczenia cyfrowego w ramach realizacji projektu przez BO.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z umową nr. POIG.08.03.00-10-099/13-00 przez okres 7 kwartałów tj. od II kw. 2014 do IV kw. 2015

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego  – Urząd Gminy Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, lub telefonicznie pod numerem tel.:  44 684 60 42 w 104.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pan Łukasz Kucharski.

3. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają, wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem lub świadczeniu tego rodzaju usług.

4.  Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

– Cena – 100%,

– Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie

– Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

– Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie w okresie jej trwania.

5. Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:

Termin ogłoszenia wyników konkursu ofert: do dnia 26.05.2014 r.
Termin podpisania umowy z Oferentem: do dnia 30.05.2014 r.

6. Wymogi co do przygotowania oferty:

O wynikach konkursu Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów zaproszonych do składania ofert. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w informacji skierowanej do Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.

7. Termin realizacji zamówienia : przez okres 7 kwartałów tj. od II kwartału 2014 do IV kwartału 2015

9. Termin płatności: Zapłata wynagrodzenia za  zrealizowane usługi będzie dokonywana w układzie kwartalnym na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT (w ostatnim dniu roboczym kwartału za jaki wykonywane były usługi), w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

II. Forma złożenia oferty:

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną Oferent przesyła skany wszystkich dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wykonawcy.

2. W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną oferent wyłoniony jako wykonawca zamówienia obowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy doręczyć Zamawiającemu oryginał oferty.

3. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia w terminie do dnia 26.05.2014 r. do godziny 12:00 w formie:

1)       pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urzędu Gminy Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-388 Sulmierzyce,

2)       w wersji elektronicznej na adres e-mail: l.kucharski@sulmierzyce.eu

 Do pobrania:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Ostatnia zmiana: 16 maja 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij