sobota, 24 lutego 2024r.

Aktywny Samorząd – Program na 2020 rok

29 kwietnia 2020

przez  Łukasz Kucharski

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie przekazujemy Państwu informacje o Programie „Aktywny Samorząd”.


Jesteś osobą niepełnosprawną? SKORZYSTAJ!
Program „Aktywny Samorząd”  współfinansowany ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Wnioski można składać elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) lub pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.

Wnioski należy składać elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). 

Wnioski należy składać w SOW  w terminach:
1. M
oduł I – od dnia 01 marca 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r.
2.
moduł II – od dnia 01 marca 2020r do 31 marca 2020 r (wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020) do 10 października 2020 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021.

Zgodnie z zasadami programu, istnieje możliwość przywrócenia przez realizatora terminu złożenia wniosku. 

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), wnioski o dofinansowanie zadań z programu Aktywny Samorząd można pobrać w siedzibie PCPR lub mogą zostać przekazane wnioskodawcy w formie elektronicznej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem:  34 311-10-56.  

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:
może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń konieczne jest zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 10 000,00 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto.
Zadanie 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:
może uzyskać osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń konieczne jest zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 4 800,00 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 100,00 zł,
dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii, z wyłączeniem kategorii: A, A1,A2 i AM – 3 500,00 zł,
dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy ( koszy związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie  trwania kursu)  – 800,00 zł,
wymagany udział własny wynosi 25% ceny brutto.
Zadanie 3pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, gdy Wnioskodawca wymaga usług tłumacza języka migowego:
może uzyskać osoba w wieku aktywności zawodowej, która posiada   dysfunkcję narządu słuchu, stanowiącą powód wydania orzeczenia  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem przez tłumacza języka migowego. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi  4 800,00 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 100,00 zł,
dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii, z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM – 3 500,00 zł,
dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy ( koszy związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie  trwania kursu)  – 800,00 zł,
dla kosztów usług tłumacza migowego – 500,00 zł wymagany udział własny wynosi 25% ceny brutto.
Zadanie 4pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:
może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej oraz dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, stan ten musi być potwierdzony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi  4 000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności( do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu przedłoży zaświadczenie wydane przez lekarza okulistę potwierdzające, że ostrość wzroku w korekcji w oku lepszym jest równa lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni. W przypadku osób do 16 roku życia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia lekarza okulisty, iż wnioskodawca ma ostrość wzroku w korekcji w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni.

Dysfunkcje obu kończyn górnych należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez specjalistę. Uprawnioną do dofinansowania jest osoba z brakiem lub amputacja obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia lub dysfunkcja charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego.  W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi:
– dla osoby niewidomej – 24 000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 15 000,00 zł,
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9 000,00 zł,
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7 000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.

Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania może uzyskać osoba, której w ramach programu „Aktywny Samorząd” udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla wnioskodawców obszaru B Zadania Nr 1,3,4 ). Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4 000,00 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 2 000,00 zł,
dla pozostałych adresatów zadania –  1 000.00 zł,  udział własny nie jest wymagany.   

Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku:
– może uzyskać osoba, która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, gdy dysfunkcja  narządu wzroku stanowi powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku ( w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 ( lub 0,1) i /lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 7.500,00zł,  wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.

Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy:
– może uzyskać osoba, która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) wydane z tytułu dysfunkcji  narządu słuchu, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli w uchu lepszym, stan ten musi być potwierdzony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 4.000,00 zł,  wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.

Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności: może uzyskać osoba, której w ramach programu „Aktywny Samorząd” udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla wnioskodawców obszaru B zadania Nr 1,3 lub 4), która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności)  oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku lub słuchu.  Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi  1.500,00 zł,  wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto, w przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania dofinansowania jest zatrudnienie.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  może uzyskać osoba która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), jest zatrudniona lub uczy się lub ekspert PFRON potwierdzi zdolność do podjęcia pracy lub nauki i posiada dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 10.000,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,  wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto, w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Zadanie 2pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym: może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) . Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 3.500,00 zł,  udział własny nie jest wymagany.

Zadanie 3pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne: może uzyskać osoba, która posiada  stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania  uzyskania zdolności  do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.  Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi przy amputacji:
– w zakresie ręki – 9 000,00 zł,
przedramienia – 20 000,00 zł,
ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 26 000,00 zł,
na poziomie podudzia – 14 000,00 zł,
na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000,00 zł,
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25 000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto. Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200,00 zł.

Zadanie 4pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:
– może uzyskać osoba, która posiada  stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania  uzyskania zdolności  do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi przy amputacji:
– w zakresie ręki – do 2 700,00 zł,
przedramienia – do 6 000,00 zł,
ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – do 7 800,00 zł,
na poziomie stopy lub podudzia – do 4 200,00 zł,
na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – do 6 000,00 zł,
uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – do 7 500,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto. Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200,00 zł.

Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:
– może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), dysfunkcje narządu ruchu powodujące problemy w samodzielnym  przemieszczaniu się oraz zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 7.500,00 zł, wymagany udział własny wynosi 25% ceny brutto.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
– może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 300,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną, wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: dofinansowanie lub refundację może otrzymać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobiera naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wysokość maksymalnego dofinansowania dla jednego studenta w zakresie kosztów dotyczących jednego półrocza wynosi w przypadku:
opłaty za naukę ( czesne) , równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) maksymalnie 4.000zł , przy czym dofinansowanie powyżej tej kwoty jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 netto na osobę,
– w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym, kwota dofinansowania opłaty za naukę ( czesne ) może być zwiększona o równowartość połowy czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2 000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku,  gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę.

Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego wynosi:
15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych wnioskodawców, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku);
65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych wnioskodawców, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach  więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków);
50% wartości czesnego – w przypadku  nie zatrudnionych wnioskodawców, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach  więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków);
– z obowiązku wniesienia w/w udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę,
– dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4.000,00 zł,
dodatku na pokrycie kosztów  kształcenia:
– maksymalnie 1 000,00 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej,
– maksymalnie 1 500,00 zł dla pozostałych wnioskodawców  z możliwością zwiększenia w obu przypadkach nie więcej niż o:
500,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
– 300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną ( ważną) Kartę Dużej Rodziny,
– 300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera jednocześnie naukę na dwóch lub więcej kierunkach studiów/nauki;
– 200,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
– 300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
– 300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
– 800,00 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOW, możliwość ta dotyczy tylko Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
– do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
– do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
– do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Niepełnosprawność uprawniająca do uczestnictwa w programie, musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo orzeczeniem równoważnym.

Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich obszarów, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.   

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
– w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;  – w module II – przerwa w nauce.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, tel.: 34 311 10 56  oraz na stronie: www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd.

Ostatnia zmiana: 29 kwietnia 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close