sobota, 15 czerwca 2024r.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

9 listopada 2011

przez  admin

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (który wystąpił z wnioskiem o przysposobienie dziecka), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę obecną dochody za 2011r.

UWAGA! Kryterium dochodowe nie dotyczy dzieci urodzonych, objętych opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobionych przed 1 stycznia 2013r.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli:

  • wniosek o wypłatę zapomogi został złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania),
  • członkowi rodziny nie przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
  • matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Nie dotyczy sytuacji, gdy o zapomogę występuje opiekun prawny lub faktyczny, a także osoba, która przysposobiła dziecko.

Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) (POBIERZ) należy dołączyć:

1. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się i drugiego rodzica (oryginał dokumentu do wglądu)

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

3. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (POBIERZ)(Nie dotyczy sytuacji, gdy o zapomogę występuje opiekun prawny lub faktyczny, a także osoba, która przysposobiła dziecko).

4. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

5. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

6. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, (rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko) w tym odpowiednio:

– zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia (POBIERZ) członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zawierające informacje o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu i należnego podatku;

– oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (POBIERZ);

– oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (POBIERZ);

– zaświadczenia ( z ZUS lub od pracodawcy) albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (POBIERZ);

– zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (POBIERZ);

– umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

– umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

– w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

– zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub oświadczenie. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć także dowód wniesionej opłaty;

– w przypadku utraty dochodu – dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia, PIT 11 za 2011r., decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczenia i PIT za 2011r. wystawiony przez organ rentowy);

– w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. w 2011r. – dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa i PIT 11 za 2011 rok, zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno – rentowego i PIT za 2011 rok wystawiony przez ten organ);

– w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. w 2012r. – dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

7. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

8. w przypadku posiadania zameldowania stałego innego niż miejsce zamieszkania, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia od właściwego organu realizującego świadczenia rodzinne o nieskładaniu wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.


Ostatnia zmiana: 9 listopada 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close