środa, 21 lutego 2024r.

Bezpłatne szkolenia dla osób niepracujących – informacja o projekcie „Akademia aktywności zawodowej”

29 października 2018

przez  Łukasz Kucharski

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych zaprasza osoby młode z terenu województwa łódzkiego w wieku 21-29 lat, nieaktywne zawodowo (osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo) – Młodzież NEET, do udziału w projekcie „Akademia aktywności zawodowej” organizowanym przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

– Nie pracują (tj. są bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy lub bierni zawodowo),
– Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
– Nie szkolą się

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
1. Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania – 4 godz. na osobę
– zajęcia indywidualne 2 spotkania x 2 godziny
2. szkolenie zawodowe:
– prawo jazdy kat C, C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 235 godz.
– kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141 – 240 godz.
3. 3 – miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – wynagrodzenie – 997,40zł netto/mies.
4. pośrednictwo pracy – 6 godz. na osobę
– zajęcia indywidualne 3 spotkania x 2 godziny

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:
– Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, C+E, KW),
– Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania)
– Posiadanie prawa jazdy kat. B, (uczestnicy kursu kat. C, C+E, KW),
– Wykształcenie co najmniej podstawowe,
– Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego lub spawacza

Zapewniamy:
– Catering,
– Opłacamy egzaminy państwowe,
– Zwrot kosztów dojazdu
– Badania lekarskie.
– stypendium szkoleniowe i stażowe
– ubezpieczenie NNW

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby bierne zawodowo, os. niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Młodzież NEET – (ang. not in employment, education or training) -za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

Osoby bierne zawodowo -w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna.

Osoby bezrobotne – w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne.
Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria.

Osoby długotrwale bezrobotne – to osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. W przypadku młodzieży poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy.

Osoby z niepełnosprawnościami – to osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Osoby o niskich kwalifikacjach – to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem:
– podstawowym
– gimnazjalnym,
– ponadgimnazjalnym.

Więcej informacji:

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych
Biuro Projektu
ul. Nawrot 46
90-014 Łódź
tel. 535 497 461
e-mail: lodz@asise.pl

Ostatnia zmiana: 29 października 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close