poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Debata nad Raportem o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2018

30 maja 2019

przez  Paulina Telenga

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506):

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

  1. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  2. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
  3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  1. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  2. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

  1. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
  1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
  2. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2018 oraz treść raportu dostępne są pod poniższymi linkami:

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2018 (pdf)

Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2018 (pdf)

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2018 na sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Gminy Sulmierzyce najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Informacja o dacie i godzinie sesji, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie gminy Sulmierzyce za rok 2018 (koniec czerwca 2019 roku) podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest pod poniższym linkiem, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Sulmierzycach:

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Ostatnia zmiana: 30 maja 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close