środa, 17 kwietnia 2024r.

Dodatek węglowy – ruszył nabór wniosków

22 sierpnia 2022

przez  Łukasz Kucharski

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, pokój nr 1. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: (44) 685 25 88.  

Do pobrania:

Wniosek: https://www.gov.pl/attachment/da5924f2-3426-44b6-b4ae-3f71a87300a4

Informacja RODO: klauzula_dodatek_węglowy.pdf

Możliwość złożenia wniosku przez Internet krok po kroku:

 1. Należy pobrać wniosek, wydrukować, wypełnić i podpisać.
 2. Uzupełniony i podpisany wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się do profilu ePUAP i wybrać z katalogu spraw „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
 4. Należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo 3.000,00 zł.

Dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

ZASILANE PALIWAMI STAŁYMI, CZYLI WĘGIEL KAMIENNY, BRYKIET LUB PELET ZAWIERAJĄCE CO NAJMNIEJ 85% WĘGLA KAMIENNEGO.

Dodatek węglowy również przysługuje gospodarstwom domowym, które ogrzewają się piecami na ekomiał i ekogroszek.

Powyższe źródła ogrzewania muszą być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 • osobę fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie. Na rozpatrzenie wniosku i wypłatę dodatku węglowego jest miesiąc od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przyznanie przez Wójta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego w urzędzie.

Natomiast odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys.

Ważne! Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Ostatnia zmiana: 22 sierpnia 2022

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close