środa, 18 maja 2022r.

Historia

11 lipca 2011

przez  admin

W XIII w. tereny dzisiejszej gminy Sulmierzyce stanowiły Puszczę Radomszczańską. Z testamentu Bolesława Krzywoustego dowiadujemy się, że te rozległe, zalesione obszary wchodziły w skład Księstwa Łęczyckiego, którym po śmierci władcy władała wdowa – Księżna Salomea.
Średniowiecze jest okresem, w którym powstają pierwsze osady. Są to: wsie szlacheckie oraz rycerskie, osady królewskie i młyńskie.
Powstają w tym czasie:
• Piekary – osada królewska,
• Bogumiłowice (1361r.) – wieś szlachecka,
• Sulmierzyce – wieś szlachecka,
• Wola Wydrzyna – wieś szlachecka,
• Chorzenice (1372r.) – wieś szlachecka,
• Dworszowice Pakoszowe – koniec XIV w.,
• Nowa Wieś i Kuźnica – wsie włościańskie,
• Łęczyska – Markowizna, Ostro wek, Dygudaj, Winek – osady młyńskie.
W źródłach pisanych Sulmierzyce wzmiankowane są jako wieś szlachecka. Pierwsza wzmianka nazwy osady pojawia się w źródłach w roku 1402 i dotyczy istniejącej już parafii Rzymsko – Katolickiej. Założycielem wsi najprawdopodobniej był szlachcic z rodu Ostojczyków, którzy byli w Sulmierzycach do roku 1470. Istnieje prawdopodobieństwo, że nazwa Sulmierzyce wywodzi się od imienia Sulmir – jednego z założycieli wsi.

Wieś Sulmierzyce rozłożyła się po obu stronach doliny w kształcie niecki na długości około 800 m, 1 km od dworu, z drogą położoną w środku wsi, znaną już w średniowieczu.
Wiek XVI jest okresem przemian, kształtuje się administracja, w miejsce księstw powstają województwa z wojewodą na czele jako władzą urzędniczą, tworzą się samorządy szlacheckie, powstają powiaty w miejsce kasztelani. W skład utworzonego województwa sieradzkiego wchodzi m.in. powiat radomszczański, w skład którego wchodzi gmina Sulmierzyce. Taki podział administracyjny trwa do pierwszych rozbiorów państwa.
Rozbiory Polski zdecydowały o tym, że województwo sieradzkie należało do Prus, tworząc tzw. prowincję pruską (Prusy Południowe). W tym czasie ulega zmianie administracja, województwa przemianowane są na departamenty, pozostawiając podział na powiaty. Podział taki trwa do 1809r.
W roku 1790 zostaje utworzona szkółka parafialna. W latach 1800 – 1814 do Sulmierzyc przybywają Żydzi. W latach 1823 – 1841 zbudowana została boźnica, a obok niej mykwa. Pozostałością po istnieniu gminy żydowskiej na terenie gminy jest kirkut (cmentarz) w miejscowości Stanisławów.
W 1800 roku ma miejsce pożar drewnianej świątyni. W latach 1800 – 1806 w miejsce starej drewnianej świątyni zniszczonej wskutek pożaru zostaje wzniesiony obecny kościół, który w dniu 22 lipca 1934 r. od uderzenia pioruna ulega w części spaleniu – spłonęły wtedy wieże, dach i sufit.
W 1815 r. Kongres Wiedeński tworzy Królestwo Polskie. Rok później zostaje przywrócony dawny podział administracyjny. Gmina Sulmierzyce należy do powiatu radomszczańskiego w obwodzie piotrkowskim w województwie kaliskim.
W 1827 roku dobra sulmierzyckie ulegają parcelacji, w wyniku, której powstają wsie: Filipowizna, Kodrań, Dąbrowa, Eligiów i Stanisławów.
W 1851r. miejscowość Sulmierzyce nawiedza pożar w wyniku którego spaliła się cała wieś.
W roku 1852 na parceli dworskiej został założony cmentarz grzebalny (obecnie ul. Strażacka).
Po Powstaniu Listopadowym rząd carski w miejsce województw tworzy gubernie pozostawiając obwody i powiaty jako organy władzy terenowej. Gmina Sulmierzyce podlega powiatowi radomszczańskiemu w obwodzie piotrkowskim, guberni warszawskiej.
Po wybuchu Powstania Styczniowego dokonuje się kolejny podział administracyjny, utworzona zostaje gubernia. Powiat radomszczański, w skład którego wchodzi gmina Sulmierzyce zostaje włączony do guberni piotrkowskiej. Taki podział administracyjny utrzymuje się do pierwszej wojny światowej. Podczas I wojny światowej królestwo polskie zostaje podzielone na dwie strefy: niemiecką i austriacką. Gmina Sulmierzyce znalazła się pod okupacją austriacką. Po uzyskaniu niepodległości Państwa Polskiego na podstawie ustawy z 1919 r. zostaje utworzone województwo łódzkie. Jednostką administracyjną najniższego rzędu jest gmina, a następnie powiat.
Kolejny podział administracyjny następuje podczas II wojny światowej. Kraj zostaje podzielony na dwie części: Generalną Gubernię i Warthegau (Kraj Warty) przyłączając go do III Rzeszy. Gmina Sulmierzyce znalazła się w Kraju Warty w powiecie wieluńskim. Po zakończeniu II wojny światowej następuje proces tworzenia nowego podziału administracyjnego i podziału władzy. W 1945 roku ulega parcelacji majątek w Chorzenicach – w obiektach mieszkalnych ma siedzibę Szkoła Podstawowa oraz ulega nacjonalizacji majątek w Woli Wydrzynej – zostaje utworzone Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Lata okupacji to nie tylko lata eksterminacji mieszkańców, ale też rozkradanie mienia. Niemcy rabują wtedy dzwon „Jan” z dzwonnicy w Sulmierzycach, który ocalał podczas I wojny światowej ze względu na swój ciężar.
W latach 1945 – 1946 powstaje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bogumiłowicach oraz Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sulmierzycach. W 1947 roku powstaje Kółko Rolnicze w Sulmierzycach, a w roku 1950 powstaje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sulmierzycach.
W pierwszej połowie XX w. na terenie Gminy zorganizowane zostają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Sulmierzyce, Chorzenice, Bogumiłowice, Dworszowice Pakoszowe, Kuźnica.
W roku 1952 zostaje erygowana parafia Dworszowice Pakoszowe.
W roku 1954 zostają zniesione urzędy gminne, w ich miejsce powstają gromadzkie rady narodowe. Na terenie obecnej gminy Sulmierzyce powstają gromadzkie rady narodowe w: Chorzenicach, Bogumiłowicach, Sulmierzycach i Dworszowicach Pakoszowych.
Z dniem 01 stycznia 1956 roku powstaje powiat pajęczański w skład, którego wchodzą w/w gromady.
W latach 60 – tych XX w. następuje elektryfikacja miejscowości gminy Sulmierzyce oraz rozpoczyna się budowa Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach i Dworszowicach Pakoszowych.
W latach 1972 – 1975 przeprowadzone zostają kolejne reformy administracji. Reaktywowano gminy, utworzono województwo piotrkowskie w skład którego weszła gmina Sulmierzyce.
W latach 1970 – 1980 następuje budowa wodociągów na terenie gminy Sulmierzyce.
Z dniem 01 stycznia 1999 roku następuje nowy podział administracyjny, utworzone zostają nowe województwa oraz powiaty. Gmina Sulmierzyce wchodzi w skład powiatu pajęczańskiego województwa łódzkiego.
W obecnym kształcie gmina Sulmierzyce została powołana uchwałą Nr 19/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dniem 01 stycznia 1973 roku i wchodziła ona w skład powiatu pajęczańskiego.
Miejscowość gminna – Sulmierzyce – zachowała swój układ przestrzenny miasteczka z prostokątnym rynkiem i dominantą przestrzenną kościoła. Sieć dróg zbiega się tu promieniście, świadcząc o dawności układu komunikacyjnego.

Ostatnia zmiana: 11 lipca 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij