wtorek, 21 maja 2024r.

Informacja dot. procesu odszkodowawczego w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów

4 lipca 2022

przez  Łukasz Kucharski

Na prośbę PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ KWB BEŁCHATÓW informujemy iż, o wypłatę odszkodowania może ubiegać się właściciel lub osoba przez niego upoważniona, która poniosła szkodę wynikającą bezpośrednio z ruchu Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”.

W celu weryfikacji prawidłowości wypłacanego odszkodowania oraz potwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy zgłoszoną szkodą a działalnością Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” Oddział dopuszcza wykonanie wizji lokalnej w terenie w celu potwierdzenia stanu faktycznego.

Warunkiem wypłaty odszkodowania jest potwierdzenie związku przyczynowego pomiędzy zgłoszoną szkodą a ruchem Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” oraz zawarcie z poszkodowanym Ugody.

Ugody zawierane są korespondencyjnie.
Podstawą wszczęcia postępowania o rozpoznanie i usunięcie szkody jest prawidłowo złożony, kompletny wniosek skierowany do KWB Bełchatów, który powinien zawierać:
· formularz wniosku o odszkodowanie;
· kserokopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów i budynków (potwierdzającego faktyczny stan nieruchomości z uwzględnieniem legalności wszystkich obiektów budowlanych na niej naniesionych);
· ewentualne pełnomocnictwo właściciela wystawione osobie trzeciej, np. w celu składania w jego imieniu oświadczeń i dokumentów uprawniających do pobrania/wypłaty odszkodowania (dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Pełnomocnictwo powinno zawierać formę upoważnienia. Nie dopuszcza się zrzeczenia odszkodowania na korzyść innej osoby, niebędącej właścicielem gruntu;
· inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia stanu prawnego nieruchomości za okres wnioskowanej szkody, np. akt notarialny, umowa dzierżawy.

Dopuszcza się składanie wniosków na własnym formularzu, jednak jego treść powinna uwzględniać wszystkie informacje zawarte w formularzu udostępnionym przez KWB Bełchatów.

Poszkodowany powinien złożyć wniosek indywidualnie wyłącznie drogą korespondencyjną na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu

Św. Barbary 3, skr. poczt. 100, 97-400 Bełchatów.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do KWB Bełchatów potwierdzoną przez kancelarię Oddziału. Wniosek powinien zawierać czytelny podpis Wnioskodawcy. W przypadku współwłasności małżeńskiej wniosek powinien być podpisany przez oboje małżonków.
W toku weryfikacji wniosków KWB Bełchatów może zdecydować o odmowie zawarcia ugody (brak możliwości wypłaty odszkodowania) w przypadku, gdy:
· Wnioskodawca nie złożył dokumentów w wyznaczonym terminie;
· Wnioskodawca nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił wniosku na wezwanie Oddziału
w wyznaczonym terminie;
· Wnioskodawca nie dostarczył ugody do KWB Bełchatów lub dostarczył ugodę niepodpisaną;
· Wnioskodawca złożył wniosek niezgodny ze stanem faktycznym (np. grunty nie są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, brak zabiegów agrotechnicznych wskazujących na użytkowanie);
· nie stwierdzono związku przyczynowego pomiędzy uszkodzeniami opisanymi we wniosku a ruchem Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”.

Realizacja oraz ocena wniosków: od 1 czerwca br.

 

Do pobrania:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCESU ODSZKODOWAWCZEGO W PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ KWB BEŁCHATÓW (pdf)

Wniosek o odszkodowanie w użytkach zielonych i na gruntach ornych kompleksu 9 (pdf)

Wniosek o odszkodowanie za szkody w budynkach i budowlach, w drzewostanie, w płytkich zbiornikach, stawach hodowlanych i studniach gospodarskich oraz podtopionych wodami (pdf)

Ostatnia zmiana: 4 lipca 2022

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close