środa, 22 maja 2024r.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach

21 sierpnia 2023

przez  Łukasz Kucharski

WÓJT GMINY SULMIERZYCE

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko pracy Dyrektora Gminnego Żłobka „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Żłobek w Sulmierzycach

98-338 Sulmierzyce, ul. Szkolna 5a

 

Określenie stanowiska:

Dyrektor Gminnego Żłobka „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w  wymiarze 1/1 etatu;

2) miejsce wykonywania pracy: Gminny Żłobek „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach, ul. Szkolna 5a, 98-338 Sulmierzyce.

 

1. Wymagania  niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi;

3) kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

6) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

7) kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;

8) kandydat cieszy się nieposzlakowana opinią;

9) stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, a w szczególności ustaw: o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz przepisów z zakresu finansów publicznych, samorządu gminnego, zamówień publicznych i  prawa pracy;

2) wysoka kultura osobista;

3) umiejętność kierowania zespołem lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

4) komunikatywność, rzetelność, inicjatywa i poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;

5) samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, i odporność na stres;

6) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) organizowanie, nadzorowanie i kierowanie działalnością Gminnego Żłobka „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) reprezentowanie żłobka na zewnątrz;

3) gospodarowanie powierzonym mieniem;

4) opracowywanie projektów planów finansowych żłobka i czuwanie nad prawidłowym wykorzystywaniem środków finansowych;

5) realizacja i koordynowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej żłobka;

7) realizacja celów i zadań określonych w statucie żłobka;

8) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników żłobka;

9) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia, regulaminy, instrukcje, polecenia służbowe);

10) terminowe i rzetelne realizowanie zadań, sporządzanie sprawozdawczości.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys – CV;

3) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju żłobka;

4) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa pracy oraz zaświadczenie w przypadku pozostawania w stosunku pracy); w tym kwalifikacje określone w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

5) podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy;

6) podpisane przez kandydata oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Kandydat wyłoniony w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Rejestru o niefigurowaniu w w/w bazie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed   rozpoczęciem pracy;

7) podpisane przez kandydata oświadczenie, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

8) podpisane przez kandydata oświadczenie dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

9) podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

10) poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

11) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Sulmierzyce danych osobowych kandydata w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku (wg załączonego wzoru).

 

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach” w terminie do dnia  5 września 2023r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Sulmierzycach, pocztą na adres: Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce lub drogą elektroniczną w przypadku opatrzenia dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

 

6. Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Urzędu Gminy w Sulmierzycach po terminie określonym w pkt 5 nie będą rozpatrywane. Sekretariat Urzędu Gminy w Sulmierzycach na kopercie oznaczonej jak omówiono w pkt 5 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Urzędu.

 

List motywacyjny oraz życiorys muszą  zostać opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie: www.sulmierzyce.biuletyn.net oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach.

Sulmierzyce, dnia 21.08.2023 r.

 

W Ó J T

mgr Gabriel Orzeszek

 

Do pobrania:

Konkurs na kierownicze stanowisko pracy Dyrektora Gminnego Żłobka „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach (pdf)

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji (pdf)

 

Ostatnia zmiana: 21 sierpnia 2023

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close