poniedziałek, 16 maja 2022r.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Sulmierzycach

13 lipca 2018

przez  Łukasz Kucharski

Wójt Gminy Sulmierzyce
ogłasza konkurs na  stanowisko Dyrektora Przedszkola
w Sulmierzycach, ul. Południowa 16, 98 – 338 Sulmierzyce

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w §1 lub § 2  lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597) oraz inna osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 6  cytowanego rozporządzenia.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r.poz.1587), w tym dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1, a w szczególności:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Przedszkola w Sulmierzycach;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3)  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5)  poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających   posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
11)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały poświadczonych kopii dokumentów.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Sulmierzycach” w sekretariacie Urzędu Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój nr 31 , w terminie do dnia  27 lipca 2018 r. do godz. 15:30.

4. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sulmierzyce.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Sulmierzyce, dnia 13 lipca 2018 r.

WÓJT

mgr Gabriel Orzeszek

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Sulmierzycach

Ostatnia zmiana: 13 lipca 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij