piątek, 19 lipca 2024r.

Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego dotyczącego szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Sulmierzyce

27 sierpnia 2018

przez  Łukasz Kucharski

Wójt Gminy Sulmierzyce ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Szczepienie ochronne przeciw grypie”.

I. Organ ogłaszający konkurs

Wójt Gminy Sulmierzyce, 98-338 Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1.

II. Przedmiot konkursu

Szczepienie przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Sulmierzyce obejmujące:

1) zakup szczepionki przeciwko grypie spełniającej wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem, posiadające rejestrację i dopuszczenie do obrotu na terenie Polski,

2) wykonanie usługi szczepień. Szczepienia będą wykonywane w formie akcji szczepień ambulatoryjnych w siedzibie podmiotu wykonującego działalność leczniczą – uprawnieni do szczepień będą się zgłaszać do podmiotu wybranego w konkursie ofert,

3) wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do objęcia mieszkańców gminy Sulmierzyce szczepieniem przeciwko grypie oraz przeprowadzenia badania lekarskiego przed samym szczepieniem i wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko grypie,

4) prowadzenie rejestru uczestników Programu i dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień,

5) organizacja programu (promocja i badania ankietowe) oraz obsługa administracyjna.

III. Termin i miejsce realizacji

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. Miejscem realizacji zadania będą granice administracyjne gminy Sulmierzyce.

IV. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania

24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 gr).

Gmina pokrywa 100% wartości szczepionki oraz wykonania szczepienia wraz z badaniem lekarskim określonym w rozdziale II pkt 3).

V.  Adresaci konkursu

Podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), które świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

VI. Umowa określająca szczegółowe warunki realizacji zadania

Zostanie zawarta z podmiotami, które złożą najkorzystniejszą ofertę w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert i będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia
2018 r., chyba że nastąpią okoliczności na podstawie których zostanie wypowiedziana. Warunki takie zostaną szczegółowo określone w umowie.

VII. Oferty należy składać na udostępnionym formularzu

Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

VIII. Ostateczny termin składania ofert

Termin upływa w dniu 11.09.2018 r. Oferty, w zamkniętej kopercie, należy składać
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98 – 338 Sulmierzyce w godzinach pracy Urzędu lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Sulmierzycach (a nie data stempla pocztowego). Koperta powinna być opisana poprzez oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy konkursu.

IX. Rozstrzygniecie konkursu

Następuje po uzyskaniu opinii komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Sulmierzyce.

X. Termin rozstrzygniecie konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

XI. Wójt Gminy Sulmierzyce zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, tel. (44) 684 60 54, wew. 111.

Wzory dokumentów związanych z konkursem ofert dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, pod poniższym linkiem:

Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Szczepienia ochronne przeciw grypie”

 

Ostatnia zmiana: 27 sierpnia 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close