środa, 22 maja 2024r.

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew

16 czerwca 2017

przez  Justyna Urbańska

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 1. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Nowe zapisy ustawy nakładają na osoby fizyczne obowiązek zgłoszenia do Urzędu od 17 czerwca 2017r. zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni mierzonych na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

UWAGA: w przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia należy dokonać do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 1. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  • W terminie21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.

UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w punkcie 1, na zgłaszającego w drodze postanowienia zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu

 • W terminie 14 dniod daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni (za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej). Informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę po 14 dniach. Wobec powyższego, najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożona jest karą finansową.
 • Organ, do którego wniesiono zgłoszenie, może wnieść sprzeciw w przypadku:
 • lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • lokalizacji drzewa na terenach objętych formami ochrony przyrody,
 • spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – w tym zakresie ustawa zacznie obowiązywać po wejściu w życie w/w rozporządzenia. Minister ma 6 miesięcy na wydanie tego rozporządzenia.
  • Organ, do którego wniesiono zgłoszenie musi wnieść sprzeciw w przypadku:
 • jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
 • nie uzupełnienia zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.

Wójt, może przed upływem 14-dniowego, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

 1. CZAS OBOWIĄZYWANIA ZGŁOSZENIA

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.

 1. MOŻLIWOŚĆ NALICZENIA OPŁAT NA WŁAŚCICIELA

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

 1. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE

Zgodnie z nowelizacją ustawy, usunięcie drzew:

 • bez stosownego zgłoszenia,
 • przed dokonaniem oględzin przez organ,
 • w przypadku sprzeciwu organu,

skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 1. ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cmw przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych
 • 65 cmw przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych
 • 50 cmw przypadku pozostałych drzew

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez Wójta a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 1. STAWKI OPŁAT ZA WYCINKĘ

Na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody.

 1. WYCINKA DRZEW W PASIE DROGOWYM

Nowelizacja przywraca również konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

 

Uwaga! W czasie trwania okresu lęgowego ptaków nie należy usuwać drzew, na których znajduje się ich miejsce lęgowe.

Ostatnia zmiana: 16 czerwca 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close