wtorek, 25 stycznia 2022r.

Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych

14 lipca 2021

przez  Łukasz Kucharski

Wójt Gminy Sulmierzyce

ogłasza konkurs na  stanowisko Dyrektora

Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych 5, 98 – 338 Sulmierzyce

 

  1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który spełnia wymagania określone w §1 lub § 2  lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597 z 2019r. poz.1661) oraz inna osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 6  cytowanego rozporządzenia.
  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz.1587 z 2019r. poz.1634), w tym  dokumenty potwierdzające  spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1, a w szczególności:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia,  jednolitych studiów magisterskich lub   świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)  w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka    polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub   jednolitych   studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny  dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r. poz.478, poz.619) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela                          akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

15) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 2141 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

3. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały poświadczonych kopii dokumentów.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych “
w sekretariacie Urzędu Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój
nr 35 , w terminie do dnia  28 lipca 2021r. do godz. 1500.

5.  Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

6.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sulmierzyce.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną     powiadomieni indywidualnie.

 8.  Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

 

Sulmierzyce, dnia 13.07.2021 r.

                                                                                               WÓJT

                                                                                  mgr Gabriel Orzeszek

 Do pobrania:

Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych (pdf)

Informacje dotyczące przetwarzania danych (pdf)

 

Ostatnia zmiana: 14 lipca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij