piątek, 19 lipca 2024r.

Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych

14 lipca 2021

przez  Łukasz Kucharski

Wójt Gminy Sulmierzyce

ogłasza konkurs na  stanowisko Dyrektora

Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych 5, 98 – 338 Sulmierzyce

 

  1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który spełnia wymagania określone w §1 lub § 2  lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597 z 2019r. poz.1661) oraz inna osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 6  cytowanego rozporządzenia.
  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz.1587 z 2019r. poz.1634), w tym  dokumenty potwierdzające  spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1, a w szczególności:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia,  jednolitych studiów magisterskich lub   świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)  w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka    polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub   jednolitych   studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny  dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r. poz.478, poz.619) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela                          akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

15) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 2141 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

3. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały poświadczonych kopii dokumentów.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych „
w sekretariacie Urzędu Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój
nr 35 , w terminie do dnia  28 lipca 2021r. do godz. 1500.

5.  Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

6.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sulmierzyce.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną     powiadomieni indywidualnie.

 8.  Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

 

Sulmierzyce, dnia 13.07.2021 r.

                                                                                               WÓJT

                                                                                  mgr Gabriel Orzeszek

 Do pobrania:

Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych (pdf)

Informacje dotyczące przetwarzania danych (pdf)

 

Ostatnia zmiana: 14 lipca 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close