środa, 19 czerwca 2024r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – ds. księgowości budżetowej

11 sierpnia 2020

przez  Paulina Telenga

WÓJT GMINY   SULMIERZYCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

– ds. księgowości budżetowej

(nazwa stanowiska pracy)

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy  w Sulmierzycach

98-338 Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1

 

1. Wymagania  niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw   publicznych;

3)      wykształcenie wyższe w jednym z następujących kierunków lub specjalności: ekonomia, rachunkowość, finanse lub administracja;

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

5)      brak karalności za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania z pakietu MS Office;

7)      znajomość organizacji jednostek samorządu terytorialnego i ich zadań;

8)      doświadczenie zawodowe:staż pracy w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy a w szczególności ustaw: o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  kodeks postępowania administracyjnego.

2)      prawo jazdy kat. B;

3)      umiejętność zawodowe: komunikacja, inicjatywa i przedsiębiorczość, praca w zespole, planowanie i organizacja pracy,

4)      predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność organizowania pracy, prowadzenie spraw z zachowaniem ciągłości , terminowości w sposób kreatywny i samodzielny z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa., systematyczność, rzetelność, zaangażowanie, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność i odporność na stres.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie rachunkowości opłat:

a)    targowej,

b)    administracyjnej,

c)    eksploatacyjnej,

d)    za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

e)    dochody z tyt. czynszów za lokale mieszkaniowe i użytkowe.

f)     oraz innych lokalnych opłat i dochodów pobieranych przez j.s.t.;

2)      podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie
należności stanowiących dochód Gminy;

3)      prowadzenie druków ścisłego zarachowania;

4)      prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego;

5)      rozliczanie połączeń pracowników korzystających ze służbowych telefonów
w ruchomej  publicznej sieci telefonicznej;

6)      naliczanie kosztów pracownikom korzystającym z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na cele prywatne;

7)      prowadzenie kart materiałowych – materiałów w magazynie wodociągów oraz  ewidencja ich przychodu i rozchodu;

8)      sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych w zakresie prowadzonych opłat i dochodów.

–  w zakresie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1)      przyjmowanie deklaracji;

2)      prowadzenie bazy danych zobowiązanych do uiszczania opłaty;

3)      przygotowywanie projektów uchwał w sprawach  dotyczących wzoru deklaracji, określania metod oraz ustalania stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4)      współpraca w tym zakresie z referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

4. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny;

2)    życiorys – curriculum vitae;

3)    oryginał kwestionariusza osobowego;

4)    oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6)    oryginały lub kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie od pracodawcy

poświadczające staż pracy;

7)  oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;

8)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

9)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;

11) w przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument  o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)        praca  w pełnym wymiarze czasu pracy;

2)        miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Sulmierzycach;

3)        siedziba pracodawcy: Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1;

4)        praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

5)        praca przy monitorze ekranowym, pod presja czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz systematycznego realizowania spraw, jak również bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu  2020r. tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

 

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds.  księgowości budżetowej”  w terminie do dnia 25  sierpnia 2020r. do godz. 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w   Sulmierzycach, pocztą na adres: Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce lub drogą elektroniczną w przypadku opatrzenia dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

 

6.  Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Urzędu Gminy w Sulmierzycach po terminie określonym w pkt 5 nie będą rozpatrywane. Sekretariat Urzędu Gminy w Sulmierzycach na kopercie oznaczonej jak omówiono w pkt 5 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Urzędu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie: www.sulmierzyce.biuletyn.net oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach.

 

Sulmierzyce, dnia  11 sierpnia 2020 r.

                                                                                                                      W Ó J T

                                                                                                            mgr Gabriel Orzeszek

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – ds. księgowości budżetowej (pdf)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pdf)

Informacja RODO dla kandydatów do pracy (pdf)

Ostatnia zmiana: 11 sierpnia 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close