poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – ds. księgowości budżetowej

11 sierpnia 2020

przez  Paulina Telenga

WÓJT GMINY   SULMIERZYCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

– ds. księgowości budżetowej

(nazwa stanowiska pracy)

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy  w Sulmierzycach

98-338 Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1

 

1. Wymagania  niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw   publicznych;

3)      wykształcenie wyższe w jednym z następujących kierunków lub specjalności: ekonomia, rachunkowość, finanse lub administracja;

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

5)      brak karalności za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania z pakietu MS Office;

7)      znajomość organizacji jednostek samorządu terytorialnego i ich zadań;

8)      doświadczenie zawodowe:staż pracy w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy a w szczególności ustaw: o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  kodeks postępowania administracyjnego.

2)      prawo jazdy kat. B;

3)      umiejętność zawodowe: komunikacja, inicjatywa i przedsiębiorczość, praca w zespole, planowanie i organizacja pracy,

4)      predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność organizowania pracy, prowadzenie spraw z zachowaniem ciągłości , terminowości w sposób kreatywny i samodzielny z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa., systematyczność, rzetelność, zaangażowanie, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność i odporność na stres.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie rachunkowości opłat:

a)    targowej,

b)    administracyjnej,

c)    eksploatacyjnej,

d)    za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

e)    dochody z tyt. czynszów za lokale mieszkaniowe i użytkowe.

f)     oraz innych lokalnych opłat i dochodów pobieranych przez j.s.t.;

2)      podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie
należności stanowiących dochód Gminy;

3)      prowadzenie druków ścisłego zarachowania;

4)      prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego;

5)      rozliczanie połączeń pracowników korzystających ze służbowych telefonów
w ruchomej  publicznej sieci telefonicznej;

6)      naliczanie kosztów pracownikom korzystającym z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na cele prywatne;

7)      prowadzenie kart materiałowych – materiałów w magazynie wodociągów oraz  ewidencja ich przychodu i rozchodu;

8)      sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych w zakresie prowadzonych opłat i dochodów.

–  w zakresie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1)      przyjmowanie deklaracji;

2)      prowadzenie bazy danych zobowiązanych do uiszczania opłaty;

3)      przygotowywanie projektów uchwał w sprawach  dotyczących wzoru deklaracji, określania metod oraz ustalania stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4)      współpraca w tym zakresie z referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

4. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny;

2)    życiorys – curriculum vitae;

3)    oryginał kwestionariusza osobowego;

4)    oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6)    oryginały lub kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie od pracodawcy

poświadczające staż pracy;

7)  oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;

8)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

9)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;

11) w przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument  o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)        praca  w pełnym wymiarze czasu pracy;

2)        miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Sulmierzycach;

3)        siedziba pracodawcy: Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1;

4)        praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

5)        praca przy monitorze ekranowym, pod presja czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz systematycznego realizowania spraw, jak również bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu  2020r. tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

 

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds.  księgowości budżetowej”  w terminie do dnia 25  sierpnia 2020r. do godz. 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w   Sulmierzycach, pocztą na adres: Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce lub drogą elektroniczną w przypadku opatrzenia dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

 

6.  Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Urzędu Gminy w Sulmierzycach po terminie określonym w pkt 5 nie będą rozpatrywane. Sekretariat Urzędu Gminy w Sulmierzycach na kopercie oznaczonej jak omówiono w pkt 5 wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Urzędu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie: www.sulmierzyce.biuletyn.net oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach.

 

Sulmierzyce, dnia  11 sierpnia 2020 r.

                                                                                                                      W Ó J T

                                                                                                            mgr Gabriel Orzeszek

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – ds. księgowości budżetowej (pdf)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pdf)

Informacja RODO dla kandydatów do pracy (pdf)

Ostatnia zmiana: 11 sierpnia 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij