sobota, 15 czerwca 2024r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Sulmierzyce

6 kwietnia 2023

przez  Paulina Telenga

Wójt Gminy Sulmierzyce

działając na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 571) oraz Uchwały LIX/398/23 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,

OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska – działania na rzecz ochrony pszczół;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży) aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Piekary;
 • Działalność na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzyna. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie wędkarstwa;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Sulmierzyce Kolonia i Sulmierzyce Wieś;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Dworszowice Pakoszowe;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Integracje społeczne mieszkańców poprzez rozwój kół zainteresowań – w zakresie motoryzacji.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Kodrań;

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zadanie będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Sulmierzyce.
 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania  lub wycofać ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2023 r. o godz. 1530.

Niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod poniższym linkiem:

https://sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=27&id=5455

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Sulmierzycach w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1. 98-338 Sulmierzyce, w terminie do  dnia  20.04.2023 roku do godz. 1530. Szczegóły dostępne są pod poniższym linkiem:

https://sulmierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=27&id=5458

Ostatnia zmiana: 6 kwietnia 2023

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close