środa, 22 maja 2024r.

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu

13 czerwca 2023

przez  Łukasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2023
Wójta Gminy Sulmierzyce
z dnia 13 czerwca 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344) oraz na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

WÓJT GMINY SULMIERZYCE

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulmierzyce położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa wymienionej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 31 marca 2023 r. ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy nr 18/2023 wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sulmierzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w lokalnej prasie.

I. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży wymienione są w Tabeli nr 1.

II. Cena nabywanej nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienia granic sprzedawanej nieruchomości odbywa się na koszt nabywcy. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

III. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach z/s ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce w Sali konferencyjnej nr 10 (na parterze) o godz. 10.00.

V. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), które musi znajdować się na  rachunku Urzędu Gminy w Sulmierzycach, ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko Filia Sulmierzyce nr konta 27 8978 0008 0030 1846 2000 0140 w terminie do dnia 17.07.2023 r.(włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony nr rachunku bankowego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu  komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na wskazany rachunek bankowy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy sprzedaży.

Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku ustawowej wspólności majątkowej na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium na przetarg należy wskazać dane obojga małżonków.

VI. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie do udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie do przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.

Zgłoszenie do przetargu wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej, w terminie do dnia 17.07.2023. r. włącznie do godz. 15.30:

  • osobiście: w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

albo

  • przesyłką pocztową lub kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem zgłaszającego, z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa o numerze ………..”.

Za termin dostarczenia zgłoszenia należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu    z wyżej wymienionych informacji.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 19.07.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sulmierzyce na tablicy ogłoszeń.

VII. Uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika winni przedłożyć pełnomocnictwo notarialne w formie pisemnej. Osoby, które mają zobowiązania wobec Gminy Sulmierzyce nie będą zakwalifikowane do przetargu mimo wpłaconego wadium. W celu ustalenia uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:

– osoby fizyczne: dokument tożsamości,

– osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości i aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),

– osoby prawne: aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot,

– w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest notarialne potwierdzenie.

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca i wygraniu przez niego przetargu, w dniu zawarcia umowy notarialnej wymagane jest posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, pod rygorem utraty wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie wynosi: 150,00 zł.

VIII. Z uwagi na fakt że jest to nieruchomość rolna – do nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2569 ze zm.).

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta (burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

IX. Wójt Gminy Sulmierzyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), o czym poinformuje niezwłocznie poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sulmierzycach, na stronie internetowej Gminy Sulmierzyce, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej sulmierzyce.biuletyn.net. oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

X. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność ponosi nabywca nieruchomości. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży.

XI. Z regulaminem i warunkami przetargu zapoznać się można w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1 – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. 19 lub pod tel. 44/685-25-87.

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sulmierzycach, na stronie internetowej Gminy Sulmierzyce, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.sulmierzyce.biuletyn.net. oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Z up. WÓJTA

mgr Anna Szydłowska

ZASTĘPCA WÓJTA

 

Tabela nr 1

Miejscowość Nr. działki Numer księgi wieczystej Powierzchnia w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Cena wywoławcza Wadium 10% wartości
Dąbrowa 191 SR2W/00030856/8 0,96 Nieruchomość położona we wsi Dąbrowa. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty orne. Działka ma kształt prostokąta. Nieruchomość zakrzewiona. Teren równy, nie ogrodzony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 94. Nieruchomość oznaczona w katastrze nieruchomości symbolem „R” (RV 0,05ha, RVI 0,91ha) „R” – grunty orne 15.000,00 1.500,00

 

Do pobrania:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego oraz przyjęcia regulaminu przetargu (pdf)

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Tabela nr 1 zawierająca wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (pdf)

Zgłoszenie udziału w przetargu (pdf)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – udział w przetargu (pdf)

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego (pdf)

 

Ostatnia zmiana: 13 czerwca 2023

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close