niedziela, 14 lipca 2024r.

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu

23 września 2022

przez  Łukasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/2022
Wójta Gminy Sulmierzyce
z dnia 22 września 2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

WÓJT GMINY SULMIERZYCE

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulmierzyce położonych w obrębie geodezyjnym Wola Wydrzyna wymienionych w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12 lipca 2022 r. ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy nr 37/2022 wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sulmierzyce, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w lokalnej prasie.

I. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży wymienione są w Tabeli nr 1.

II. Cena nabywanej nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), do ceny nabycia nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości – obecnie 23%.

III. Nieruchomość  nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach z/s ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce w Sali konferencyjnej nr 10 (na parterze) o następującej godzinach:

  • godz. 10.00 – przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Wola Wydrzyna o numerze 112, o powierzchni 0,08 ha;
  • godz. 11.30 – przetarg na nieruchomość położoną w miejscowości Wola Wydrzyna o numerze 142/1, o powierzchni 0,06 ha.

V. Wadium płatne w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Sulmierzycach, ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko Filia Sulmierzyce nr konta 27 8978 0008 0030 1846 2000 0140.

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku organizatora przetargu nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do dnia 04.11.2022 r. (włącznie), przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony nr rachunku bankowego.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega  przedłożeniu  komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na wskazany rachunek bankowy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy sprzedaży.

Osobie, która przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

VI. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą zgłoszenie do udziału w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi z regulaminu przetargu (zgłoszenie do przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) oraz terminowo wpłacą wadium.

Zgłoszenie do przetargu wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone w formie pisemnej, w terminie do dnia 04.11.2022 r. włącznie do godz. 15.30;

  • osobiście: w siedzibie Urzędu Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

albo

  • przesyłką pocztową lub kurierską – w takim przypadku Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce z podaną nazwą i adresem zgłaszającego, z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wydrzyna o numerze ………..”.

Za termin dostarczenia zgłoszenia należy rozumieć datę i godzinę wpływu do miejsca oznaczonego przez organizatora przetargu jako miejsce składania zgłoszenia.

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.

VII. Wójt  Gminy Sulmierzyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), o czym poinformuje niezwłocznie poprzez podanie informacji w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywane nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, oraz umieszczone na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej www.sulmierzyce.biuletyn.net.

VIII. Koszty notarialne i opłaty sądowe wynikające ze sporządzenia umowy przenoszącej własność ponosi nabywca nieruchomości. Kandydat na nabywcę jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży.

IX. Z regulaminem i warunkami przetargu zapoznać się można w Urzędzie Gminy – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa –pok. 19 lub pod tel. 44 6852587.

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sulmierzycach, na stronie internetowej Gminy Sulmierzyce, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.sulmierzyce.biuletyn.net., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podany został do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomości, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

 

W Ó J T

mgr Gabriel Orzeszek

 

Tabela nr 1

Miejscowość Nr. działki Numer księgi wieczystej Powierzchnia w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowych Cena wywoławcza Wadium 10% wartości
Wola Wydrzyna 112 SR2W/00017611/2 0,08 Nieruchomość położona we wsi Wola Wydrzyna. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Do centrum gminnej miejscowości Sulmierzyce – ok.7 km. Działka ma kształt trapezu. Teren równy, nie ogrodzony. Dojazd do nieruchomości z dwóch stron drogą asfaltową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 92 lub 114, której właścicielem jest Gmina Sulmierzyce. Woda i telefon w drodze, prąd w bliskiej odległości. „RM” – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa 17.000,00 1.700,00
Wola Wydrzyna 142/1 SR2W/00030272/0 0,06 Nieruchomość położona we wsi Wola Wydrzyna. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią głównie pola uprawne oraz zabudowania mieszkalna i budynki gospodarcze. Do centrum gminnej miejscowości Sulmierzyce – ok.6 km. Działka ma kształt litery L czyli składa się w części z prostokąta oraz drogi dojazdowej. Teren równy, nie ogrodzony. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 92 lub 115/3, której właścicielem jest Gmina Sulmierzyce. Woda w działce, prąd w bliskiej odległości. „RM” – zabudowa zagrodowa

oraz fragmentem „KDW” – drogi wewnętrzne

9.000,00 900,00

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu (pdf)

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Tabela (pdf)

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego (pdf)

Klauzula RODO (pdf)

Zgłoszenie udziału w przetargu (pdf)

Ostatnia zmiana: 23 września 2022

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close