środa, 18 maja 2022r.

Ogłoszenie – przyjmowanie wnisoków o powolanie na rzeczoznawcę

11 kwietnia 2012

przez  admin

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Sulmierzyce
z dnia 10 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętu.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 2 ust. 1 i § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Z 2009r. Nr 142, poz. 1161) oraz art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.)

o g ł a s z a m

przyjmowanie do dnia 27 kwietnia 2012r. do godz. 15:00 w pokoju Nr 22 (sekretariat Urzędu Gminy w Sulmierzycach) lub w pokoju Nr 25 (Referat Inwestycji Rolnictwa i Ochrony Środowiska) wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętu.


Rzeczoznawcą może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

2) ukończyła studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiada co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6) ma miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta – i która złoży wniosek o powołanie na rzeczoznawcę


Z wnioskiem o powołanie danego kandydata na rzeczoznawcę mogą wystąpić również:

1) sołtys lub

2) izba rolnicza, lub

3) związek zawodowy rolników, lub

4) organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub

5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub

6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.


Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym,

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi (jeżeli taka wiedza praktyczna jest posiadana).


Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.


Ostatnia zmiana: 11 kwietnia 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij