środa, 12 czerwca 2024r.

Ogłoszenie – przyjmowanie wnisoków o powolanie na rzeczoznawcę

11 kwietnia 2012

przez  admin

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Sulmierzyce
z dnia 10 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętu.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 2 ust. 1 i § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Z 2009r. Nr 142, poz. 1161) oraz art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.)

o g ł a s z a m

przyjmowanie do dnia 27 kwietnia 2012r. do godz. 15:00 w pokoju Nr 22 (sekretariat Urzędu Gminy w Sulmierzycach) lub w pokoju Nr 25 (Referat Inwestycji Rolnictwa i Ochrony Środowiska) wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętu.


Rzeczoznawcą może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

2) ukończyła studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiada co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6) ma miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta – i która złoży wniosek o powołanie na rzeczoznawcę


Z wnioskiem o powołanie danego kandydata na rzeczoznawcę mogą wystąpić również:

1) sołtys lub

2) izba rolnicza, lub

3) związek zawodowy rolników, lub

4) organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub

5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub

6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.


Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym,

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi (jeżeli taka wiedza praktyczna jest posiadana).


Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.


Ostatnia zmiana: 11 kwietnia 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close