poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Program dla osób niepełnosprawnych „Aktywny samorząd 2019”

22 marca 2019

przez  Łukasz Kucharski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie (www.pajeczno.pcpr.pl) informuje, że Rada Nadzorcza PFRON kierując się potrzebami osób niepełnosprawnych zatwierdziła Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu “Aktywny Samorząd” w 2019 roku. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier, ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Do programu po raz kolejny przystąpił Powiat Pajęczański, a jako instytucja realizująca zadania programu zostało wskazane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.
Więcej informacji o programie zamieszczono na stronach internetowych: www.paieczno.pcpr.pl i www.pfron.org.pl.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pąjęcznie, ul. 1 Mąja 13/15, tel. 34 311 – 10 – 56, są również dostępne na stronie internetowej: www.pajeczno.pcpr.pl w zakładce Aktywny Samorząd.


Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie:

 1. moduł I – od 08 kwietnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
 1. moduł II – od 04 marca 2019 r, do 30 marca 2019 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019)  do 10 października 2019 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020).

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I — likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A— likwidacja bariery transportowej:

 1. Zadanie 1 — pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:
 • może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń konieczne jest zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 10.000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto.
 1. Zadanie 2 — pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:
  • może uzyskać osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń konieczne jest zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 4.800,00 zł, w tym:
  • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100,00 zł dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii, z wyłączeniem kategorii: A, Al, A2 i AM – 3.500,00 zł  dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszy związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) 800,00 zł, wymagany udział własny wynosi 25% ceny brutto.
 2. Zadanie 3 — pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, gdy Wnioskodawca wymaga usług tłumacza języka migowego:
  • może uzyskać osoba w wieku aktywności zawodowej, która posiada dysfunkcję narządu słuchu, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem przez tłumacza języka migowego. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 4.800,00 zł, w tym:
  • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B — 2.100,00 zł
  • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii, z wyłączeniem kategorii: A, Al, A2 i AM 3.500,00 zł dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) 800,00 zł,  dla kosztów usług tłumacza migowego — 500,00 zł wymagany udział własny wynosi 25% ceny brutto.
 3. Zadanie 4 — pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej oraz dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, stan ten musi być potwierdzony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 4.000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto.

 • Obszar B — likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku lub obu kończyn górnych:
 • może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi: dla osoby niewidomej — 24.000,00 zł, w tym na urządzenia brajlowskie — 15.000,00 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku — 9.000,00 zł,  dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych — 5.000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.
 1. Zadanie 2 — dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku lub obu kończyn górnych, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku. dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji słuchu:
 • może uzyskać osoba, której w ramach programu „Aktywny Samorząd” udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla wnioskodawców Zadania Nr 113,4 obszar B). Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi: dla osoby głuchoniewidomej – 4.000,00 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu — 3.000,00 zł,  dla pozostałych adresatów zadania — 2.000.00 zł, udział własny nie jest wymagany.
 1. Zadanie 3 — pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku:
  • może uzyskać osoba, która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności) wydane z tytułu dysfunkcji narządu wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu — także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku ( w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 ( lub 0,1) i /lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 6.000,00zł, wymagany udział własny wynosi 30% ceny brutto.
 2. Zadanie 4 — pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:
  • może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu, stanowiącą powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu — ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, stan ten musi być potwierdzony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę, mająca trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 2.500,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.
 3. Zadanie 5 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:
  • może uzyskać osoba, której w ramach programu „Aktywny Samorząd” udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla wnioskodawców zadania Nr 1 i 4), która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku lub słuchu. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 1.500,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.
 • Obszar C — likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
 • może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności). Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 3.500,00 zł, udział własny nie jest wymagany.
 1. Zadanie 3 — pomoc w zakupie protezy kończyny. w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:
 • może uzyskać osoba, która posiada stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi przy amputacji: w zakresie ręki — 9.000,00 zł, przedramienia — 20.000,00 zł,  ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym — 26.000,00 zł,  na poziomie podudzia — 14.000,00 zł,  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000,00 zł,  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym — 25.000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto. Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspeltem PFRON — nie więcej niż 200,00 zł.
 1. Zadanie 4 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny. w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:
 • może uzyskać osoba, która posiada stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi przy amputacji: w zakresie ręki — 2.700,00 zł, przedramienia — 6.000,00 zł,  ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym — 7.800,00 zł,  na poziomie podudzia — 4.200,00 zł,  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000,00 zł,  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym — 7.500,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto. Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON nie więcej niż 200,00 zł.
 1. Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:
 • może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności), dysfunkcje narządu ruchu powodujące problemy w samodzielnym przemieszczaniu się oraz zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 5.000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 35% ceny brutto.
 • Obszar D — pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
  • może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka przebywającego w żłobku łub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 200,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną, wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto.

Moduł II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

 • dofinansowanie lub refundację może otrzymać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobiera naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wysokość maksymalnego dofinansowania dla jednego studenta w zakresie kosztów dotyczących jednego półrocza wynosi w przypadku:

 • opłaty za naukę (czesne) —, równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) maksymalnie 3.000zł, przy czym dofinansowanie powyżej tej kwoty jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym, kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę.

Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego wynosi:

15% wartości czesnego — w przypadku zatrudnionych wnioskodawców, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku);

65% wartości czesnego — w przypadku zatrudnionych wnioskodawców, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) — warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków);

50% wartości czesnego — w przypadku niezatrudnionych wnioskodawców, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) — warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków); z obowiązku wniesienia w/w udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę,

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4.000,00 zł,
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia —maksymalnie 1.000,00 zł z możliwością zwiększenia nie więcej niż o: 500,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 300,00 zł — w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny
 • 300,00 zł — w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera jednocześnie naukę na dwóch lub więcej kierunkach studiów/nauki;
 • 200,00 zł — w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 300,00 zł — w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 300,00 zł — w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku — w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku — w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Niepełnosprawność uprawniająca do uczestnictwa w programie, musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo orzeczeniem równoważnym.

Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich obszarów, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

– w modułach I i II — wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;  w module II – przerwa w nauce.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie. ul. 1 Maja 13/15. tel.: 34 311 10 56 oraz na stronie: www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd, gdzie znajdują się wzory wniosków do pobrania pogrupowane zgodnie z obszarami programu.

Ostatnia zmiana: 22 marca 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close