sobota, 16 października 2021r.

Program dla osób niepełnosprawnych “Aktywny samorząd 2019”

22 marca 2019

przez  Łukasz Kucharski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie (www.pajeczno.pcpr.pl) informuje, że Rada Nadzorcza PFRON kierując się potrzebami osób niepełnosprawnych zatwierdziła Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu “Aktywny Samorząd” w 2019 roku. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier, ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Do programu po raz kolejny przystąpił Powiat Pajęczański, a jako instytucja realizująca zadania programu zostało wskazane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.
Więcej informacji o programie zamieszczono na stronach internetowych: www.paieczno.pcpr.pl i www.pfron.org.pl.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pąjęcznie, ul. 1 Mąja 13/15, tel. 34 311 – 10 – 56, są również dostępne na stronie internetowej: www.pajeczno.pcpr.pl w zakładce Aktywny Samorząd.


Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie:

 1. moduł I – od 08 kwietnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
 1. moduł II – od 04 marca 2019 r, do 30 marca 2019 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019)  do 10 października 2019 r. (wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020).

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I — likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A— likwidacja bariery transportowej:

 1. Zadanie 1 — pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:
 • może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń konieczne jest zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 10.000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto.
 1. Zadanie 2 — pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:
  • może uzyskać osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń konieczne jest zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 4.800,00 zł, w tym:
  • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100,00 zł dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii, z wyłączeniem kategorii: A, Al, A2 i AM – 3.500,00 zł  dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszy związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) 800,00 zł, wymagany udział własny wynosi 25% ceny brutto.
 2. Zadanie 3 — pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, gdy Wnioskodawca wymaga usług tłumacza języka migowego:
  • może uzyskać osoba w wieku aktywności zawodowej, która posiada dysfunkcję narządu słuchu, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem przez tłumacza języka migowego. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 4.800,00 zł, w tym:
  • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B — 2.100,00 zł
  • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii, z wyłączeniem kategorii: A, Al, A2 i AM 3.500,00 zł dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) 800,00 zł,  dla kosztów usług tłumacza migowego — 500,00 zł wymagany udział własny wynosi 25% ceny brutto.
 3. Zadanie 4 — pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej oraz dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, stan ten musi być potwierdzony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 4.000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto.

 • Obszar B — likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku lub obu kończyn górnych:
 • może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi: dla osoby niewidomej — 24.000,00 zł, w tym na urządzenia brajlowskie — 15.000,00 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku — 9.000,00 zł,  dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych — 5.000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.
 1. Zadanie 2 — dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku lub obu kończyn górnych, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku. dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji słuchu:
 • może uzyskać osoba, której w ramach programu „Aktywny Samorząd” udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla wnioskodawców Zadania Nr 113,4 obszar B). Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi: dla osoby głuchoniewidomej – 4.000,00 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu — 3.000,00 zł,  dla pozostałych adresatów zadania — 2.000.00 zł, udział własny nie jest wymagany.
 1. Zadanie 3 — pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku:
  • może uzyskać osoba, która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności) wydane z tytułu dysfunkcji narządu wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu — także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku ( w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 ( lub 0,1) i /lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 6.000,00zł, wymagany udział własny wynosi 30% ceny brutto.
 2. Zadanie 4 — pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:
  • może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu, stanowiącą powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu — ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, stan ten musi być potwierdzony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę, mająca trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 2.500,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.
 3. Zadanie 5 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:
  • może uzyskać osoba, której w ramach programu „Aktywny Samorząd” udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla wnioskodawców zadania Nr 1 i 4), która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku lub słuchu. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 1.500,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto.
 • Obszar C — likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
 • może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności). Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 3.500,00 zł, udział własny nie jest wymagany.
 1. Zadanie 3 — pomoc w zakupie protezy kończyny. w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:
 • może uzyskać osoba, która posiada stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi przy amputacji: w zakresie ręki — 9.000,00 zł, przedramienia — 20.000,00 zł,  ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym — 26.000,00 zł,  na poziomie podudzia — 14.000,00 zł,  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000,00 zł,  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym — 25.000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto. Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspeltem PFRON — nie więcej niż 200,00 zł.
 1. Zadanie 4 — pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny. w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:
 • może uzyskać osoba, która posiada stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi przy amputacji: w zakresie ręki — 2.700,00 zł, przedramienia — 6.000,00 zł,  ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym — 7.800,00 zł,  na poziomie podudzia — 4.200,00 zł,  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000,00 zł,  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym — 7.500,00 zł, wymagany udział własny wynosi 10% ceny brutto. Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON nie więcej niż 200,00 zł.
 1. Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:
 • może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności), dysfunkcje narządu ruchu powodujące problemy w samodzielnym przemieszczaniu się oraz zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 5.000,00 zł, wymagany udział własny wynosi 35% ceny brutto.
 • Obszar D — pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
  • może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka przebywającego w żłobku łub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 200,00 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną, wymagany udział własny wynosi 15% ceny brutto.

Moduł II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

 • dofinansowanie lub refundację może otrzymać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobiera naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wysokość maksymalnego dofinansowania dla jednego studenta w zakresie kosztów dotyczących jednego półrocza wynosi w przypadku:

 • opłaty za naukę (czesne) —, równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) maksymalnie 3.000zł, przy czym dofinansowanie powyżej tej kwoty jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym, kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę.

Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego wynosi:

15% wartości czesnego — w przypadku zatrudnionych wnioskodawców, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku);

65% wartości czesnego — w przypadku zatrudnionych wnioskodawców, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) — warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków);

50% wartości czesnego — w przypadku niezatrudnionych wnioskodawców, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) — warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków); z obowiązku wniesienia w/w udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę,

 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4.000,00 zł,
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia —maksymalnie 1.000,00 zł z możliwością zwiększenia nie więcej niż o: 500,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 300,00 zł — w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny
 • 300,00 zł — w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera jednocześnie naukę na dwóch lub więcej kierunkach studiów/nauki;
 • 200,00 zł — w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 300,00 zł — w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 300,00 zł — w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 • do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku — w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku — w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Niepełnosprawność uprawniająca do uczestnictwa w programie, musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo orzeczeniem równoważnym.

Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich obszarów, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

– w modułach I i II — wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;  w module II – przerwa w nauce.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie. ul. 1 Maja 13/15. tel.: 34 311 10 56 oraz na stronie: www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd, gdzie znajdują się wzory wniosków do pobrania pogrupowane zgodnie z obszarami programu.

Ostatnia zmiana: 22 marca 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij