poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku

28 marca 2017

przez  Wanda Urbaniak

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

 Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (  Dz. U. z 2016 r.,  poz. 239 z późn.zm. ) przedkładam Radzie Gminy Sulmierzyce sprawozdanie za 2016 rok z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Roczny program współpracy  Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi  na 2016 rok został przyjęty uchwałą  Nr  XV/78/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku.

Wyznaczono konsultacje w formie otwartego spotkania na dzień 03 listopada 2015 roku w Urzędzie Gminy Sulmierzyce, sala nr 9. Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2016 rok  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sulmierzycach w celu wyrażenia opinii w sprawie będącej podmiotem konsultacji. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących konsultowanego projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

W programie współpracy wyznaczono następujące priorytetowe zadania do wykonania w 2016 roku:

– wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i promocją zdrowia,

– integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

– pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspierania działań organizacji charytatywnych niosących różne formy pomocy,

– rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach świetlic środowiskowych, kół zainteresowań poprzez pracę pedagogów,

– organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych związanych ze świętami narodowymi, promocją Gminy itp.,

–  wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy,

–  wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska,

– wspieranie i działanie na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniora poprzez m. in. szkolenia, warsztaty, treningi, seminaria,

– działania  służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między  innymi  poprzez warsztaty, grupy wsparcia, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku,

–  rozwój usług na rzecz seniorów oraz ich aktywności w środowisku lokalnym,

–  diagnozowanie aktualnych potrzeb i problemów seniorów,

–  wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju życia kulturalnego mieszkańców gminy,

–  propagowanie tradycji gminnych,

–  organizowanie wystaw, prezentacja dorobku artystycznego gminy,

–  aktywizacja mieszkańców gminy w życiu społecznym.

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na 2016 rok były zadania:

1. Nazwa zadania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Konkurs na realizację  zadań publicznych ogłoszono w dniu 11 marca  2016 roku. W dniu 05 kwietnia 2016 roku dokonano otwarcia kopert przez komisję konkursową.

Ofertę złożył Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Pajęcznie ul. Wiśniowa 5, Zarząd Koła nr 2 w Sulmierzycach. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty. Sprawdzono niezbędną dokumentację, oceniono ofertę według kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. Wybrano ofertę na rzecz osób w wieku emerytalnym  i dokonano akceptacji przez Wójta Gminy – tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedziba w Pajęcznie ul. Wiśniowa 5, Zarząd Koła nr 2 w Sulmierzycach  – przyznana kwota 8.000.00 zł

W 2016 roku podpisano umowę z w/w  organizacją pozarządową na łączną kwotę 8.000,00 zł., rozliczono 8. 000,00 zł., zwrócono 0  –  zł.

W/w stowarzyszenie liczy 111 członków

2. Nazwa zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży )aktywnych form spędzania czasu na terenie sołectwa Chorzenice i Marcinów.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie ,,Rozwojowa wieś”, Chorzenice 107, 98-338 Sulmierzyce. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty. Sprawdzono niezbędną dokumentację , oceniono ofertę według kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. Wybrano ofertę na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu na terenie sołectwa Chorzenice i Marcinów i dokonano akceptacji przez Wójta Gminy – tj. Stowarzyszenie ,,Rozwojowa Wieś”, Chorzenice 107, 98-338 Sulmierzyce- przyznano kwotę 5.000.00 zł

W 2016 roku podpisano umowę z w/w  organizacją pozarządową na łączną kwotę 5.000,00 zł., rozliczono 5. 000,00 zł., zwrócono 0  –  zł.

W/w stowarzyszenie liczy 40 członków.

3. Nazwa zadania : działania na rzecz aktywizacji mieszkańców Piekar i okolic. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie ,,Nasze Piekary”, Piekary 39, 98-338 Sulmierzyce. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty. Sprawdzono niezbędną dokumentację , oceniono ofertę według kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. Wybrano ofertę : działania na rzecz aktywizacji mieszkańców Piekar i okolic. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych i dokonano akceptacji przez Wójta Gminy – tj. Stowarzyszenie ,,Nasze Piekary ”, Piekary 39, 98-338 Sulmierzyce- przyznano kwotę 5.000.00 zł

W 2016 roku podpisano umowę z w/w  organizacją pozarządową na łączną kwotę 5.000,00 zł., rozliczono 5. 000,00 zł., zwrócono 0  –  zł.

W/w stowarzyszenie liczy 34 członków.

4.  Nazwa zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży )aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie ,,Niezniszczalni” Bogumiłowice 16, 98-338 Sulmierzyce. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty. Sprawdzono niezbędną dokumentację , oceniono ofertę według kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. Wybrano ofertę : Ofertę złożyło Stowarzyszenie ,,Niezniszczalni”, Bogumiłowice 16 , 98-338 Sulmierzyce. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty. Sprawdzono niezbędną dokumentację , oceniono ofertę według kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. Wybrano ofertę : działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży )aktywnych form spędzania wolnego czasów w  sołectwie Bogumiłowice i dokonano akceptacji przez Wójta Gminy – tj. Stowarzyszenie ,,Niezniszczalni ”, Bogumiłowice 16, 98-338 Sulmierzyce- przyznano kwotę 5.000.00 zł

W 2016 roku podpisano umowę z w/w  organizacją pozarządową na łączną kwotę 5.000,00 zł., rozliczono 5. 000,00 zł., zwrócono 0  –  zł.

W/w stowarzyszenie liczy 21 członków.

5.  Nazwa zadania: działalność na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzna, organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych.

Konkurs na realizację  zadań publicznych ogłoszono w dniu 31 maja 2016 roku. W dniu 22 czerwca 2016 roku dokonano otwarcia kopert przez komisję konkursową.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie ,,Dobra Wola”, Wola Wydrzyna 40a, 98-338 Sulmierzyce. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty. Sprawdzono niezbędną dokumentację , oceniono ofertę według kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. Wybrano ofertę : działalność na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzyna, organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych i dokonano akceptacji przez Wójta Gminy – tj. Stowarzyszenie ,,Dobra Wola”, Wola Wydrzyna 40a, 98-338 Sulmierzyce- przyznano kwotę 5.000.00 zł

W 2016 roku podpisano umowę z w/w  organizacją pozarządową na łączną kwotę 5.000,00 zł., rozliczono 5. 000,00 zł., zwrócono 0  –  zł.

W/w stowarzyszenie liczy 27 członków.

W(w oferty spełniały wymogi formalne i uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Informacja o przyznanych dotacjach została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sulmierzycach oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przy procedurach przyznawania i rozliczania dotacji  przedstawiciele organizacji na bieżąco mogli korzystać z pomocy pracowników.

Sporządziła: Wanda Urbaniak

 

Z up. WÓJTA

mgr Anna Szydłowska

SEKRETARZ

 

Do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku

Ostatnia zmiana: 28 marca 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij