środa, 19 czerwca 2024r.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku

28 marca 2017

przez  Wanda Urbaniak

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

 Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (  Dz. U. z 2016 r.,  poz. 239 z późn.zm. ) przedkładam Radzie Gminy Sulmierzyce sprawozdanie za 2016 rok z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Roczny program współpracy  Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi  na 2016 rok został przyjęty uchwałą  Nr  XV/78/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku.

Wyznaczono konsultacje w formie otwartego spotkania na dzień 03 listopada 2015 roku w Urzędzie Gminy Sulmierzyce, sala nr 9. Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2016 rok  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sulmierzycach w celu wyrażenia opinii w sprawie będącej podmiotem konsultacji. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących konsultowanego projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

W programie współpracy wyznaczono następujące priorytetowe zadania do wykonania w 2016 roku:

– wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i promocją zdrowia,

– integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

– pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspierania działań organizacji charytatywnych niosących różne formy pomocy,

– rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach świetlic środowiskowych, kół zainteresowań poprzez pracę pedagogów,

– organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych związanych ze świętami narodowymi, promocją Gminy itp.,

–  wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy,

–  wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska,

– wspieranie i działanie na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniora poprzez m. in. szkolenia, warsztaty, treningi, seminaria,

– działania  służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między  innymi  poprzez warsztaty, grupy wsparcia, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku,

–  rozwój usług na rzecz seniorów oraz ich aktywności w środowisku lokalnym,

–  diagnozowanie aktualnych potrzeb i problemów seniorów,

–  wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju życia kulturalnego mieszkańców gminy,

–  propagowanie tradycji gminnych,

–  organizowanie wystaw, prezentacja dorobku artystycznego gminy,

–  aktywizacja mieszkańców gminy w życiu społecznym.

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na 2016 rok były zadania:

1. Nazwa zadania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Konkurs na realizację  zadań publicznych ogłoszono w dniu 11 marca  2016 roku. W dniu 05 kwietnia 2016 roku dokonano otwarcia kopert przez komisję konkursową.

Ofertę złożył Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Pajęcznie ul. Wiśniowa 5, Zarząd Koła nr 2 w Sulmierzycach. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty. Sprawdzono niezbędną dokumentację, oceniono ofertę według kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. Wybrano ofertę na rzecz osób w wieku emerytalnym  i dokonano akceptacji przez Wójta Gminy – tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedziba w Pajęcznie ul. Wiśniowa 5, Zarząd Koła nr 2 w Sulmierzycach  – przyznana kwota 8.000.00 zł

W 2016 roku podpisano umowę z w/w  organizacją pozarządową na łączną kwotę 8.000,00 zł., rozliczono 8. 000,00 zł., zwrócono 0  –  zł.

W/w stowarzyszenie liczy 111 członków

2. Nazwa zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży )aktywnych form spędzania czasu na terenie sołectwa Chorzenice i Marcinów.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie ,,Rozwojowa wieś”, Chorzenice 107, 98-338 Sulmierzyce. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty. Sprawdzono niezbędną dokumentację , oceniono ofertę według kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. Wybrano ofertę na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu na terenie sołectwa Chorzenice i Marcinów i dokonano akceptacji przez Wójta Gminy – tj. Stowarzyszenie ,,Rozwojowa Wieś”, Chorzenice 107, 98-338 Sulmierzyce- przyznano kwotę 5.000.00 zł

W 2016 roku podpisano umowę z w/w  organizacją pozarządową na łączną kwotę 5.000,00 zł., rozliczono 5. 000,00 zł., zwrócono 0  –  zł.

W/w stowarzyszenie liczy 40 członków.

3. Nazwa zadania : działania na rzecz aktywizacji mieszkańców Piekar i okolic. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie ,,Nasze Piekary”, Piekary 39, 98-338 Sulmierzyce. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty. Sprawdzono niezbędną dokumentację , oceniono ofertę według kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. Wybrano ofertę : działania na rzecz aktywizacji mieszkańców Piekar i okolic. Organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych i dokonano akceptacji przez Wójta Gminy – tj. Stowarzyszenie ,,Nasze Piekary ”, Piekary 39, 98-338 Sulmierzyce- przyznano kwotę 5.000.00 zł

W 2016 roku podpisano umowę z w/w  organizacją pozarządową na łączną kwotę 5.000,00 zł., rozliczono 5. 000,00 zł., zwrócono 0  –  zł.

W/w stowarzyszenie liczy 34 członków.

4.  Nazwa zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży )aktywnych form spędzania wolnego czasu w sołectwie Bogumiłowice.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie ,,Niezniszczalni” Bogumiłowice 16, 98-338 Sulmierzyce. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty. Sprawdzono niezbędną dokumentację , oceniono ofertę według kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. Wybrano ofertę : Ofertę złożyło Stowarzyszenie ,,Niezniszczalni”, Bogumiłowice 16 , 98-338 Sulmierzyce. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty. Sprawdzono niezbędną dokumentację , oceniono ofertę według kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. Wybrano ofertę : działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, kultury i sztuki. Zapewnienie mieszkańcom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży )aktywnych form spędzania wolnego czasów w  sołectwie Bogumiłowice i dokonano akceptacji przez Wójta Gminy – tj. Stowarzyszenie ,,Niezniszczalni ”, Bogumiłowice 16, 98-338 Sulmierzyce- przyznano kwotę 5.000.00 zł

W 2016 roku podpisano umowę z w/w  organizacją pozarządową na łączną kwotę 5.000,00 zł., rozliczono 5. 000,00 zł., zwrócono 0  –  zł.

W/w stowarzyszenie liczy 21 członków.

5.  Nazwa zadania: działalność na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzna, organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych.

Konkurs na realizację  zadań publicznych ogłoszono w dniu 31 maja 2016 roku. W dniu 22 czerwca 2016 roku dokonano otwarcia kopert przez komisję konkursową.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie ,,Dobra Wola”, Wola Wydrzyna 40a, 98-338 Sulmierzyce. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonej oferty. Sprawdzono niezbędną dokumentację , oceniono ofertę według kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. Wybrano ofertę : działalność na rzecz aktywizacji mieszkańców sołectwa Wola Wydrzyna, organizacja zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych i dokonano akceptacji przez Wójta Gminy – tj. Stowarzyszenie ,,Dobra Wola”, Wola Wydrzyna 40a, 98-338 Sulmierzyce- przyznano kwotę 5.000.00 zł

W 2016 roku podpisano umowę z w/w  organizacją pozarządową na łączną kwotę 5.000,00 zł., rozliczono 5. 000,00 zł., zwrócono 0  –  zł.

W/w stowarzyszenie liczy 27 członków.

W(w oferty spełniały wymogi formalne i uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Informacja o przyznanych dotacjach została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sulmierzycach oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przy procedurach przyznawania i rozliczania dotacji  przedstawiciele organizacji na bieżąco mogli korzystać z pomocy pracowników.

Sporządziła: Wanda Urbaniak

 

Z up. WÓJTA

mgr Anna Szydłowska

SEKRETARZ

 

Do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku

Ostatnia zmiana: 28 marca 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close