sobota, 15 czerwca 2024r.

Stypendia szkolne 2012/2013

28 sierpnia 2012

przez  admin

STYPENDIA SZKOLNE 2012/2013

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, iż wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2012/2013 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2012 r.

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) i wynosi 351 zł netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany.

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:
– uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na stałe zamieszkujący w gminie Sulmierzyce, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły,
– słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Sulmierzyce, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły
– wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Sulmierzyce – do czasu ukończenia realizacji nauki.
– uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Sulmierzyce do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
– dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
– uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie gminy Sulmierzyce.

Wypełnione wnioski wraz z dokumentami poświadczającymi uzyskane dochody należy składać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2012 r.

Formularze wniosku, dostępne są w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach lub tutaj.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy, pokój nr 17, tel. (44) 684 60 56 wew. 104.

Ostatnia zmiana: 28 sierpnia 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close