piątek, 19 lipca 2024r.

Świadczenie „Dobry Start” 300+

25 czerwca 2019

przez  Paulina Telenga

Wnioski dotyczące świadczenia „Dobry start” są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1, pokój nr 1. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: (44) 684-60-56, 684-60-54,684-60-42 wew. 123.

Wniosek składa się w gminie, w której mieszkamy w okresie od 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r. w związku z rozpoczęciem się od 01.09.2019 r. kolejnego roku szkolnego 2019/2020.

OD DNIA 1 LIPCA 2019 R. WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ PRZEZ INTERNET, WYKORZYSTUJĄC:

 • bankowość elektroniczną
 • platformę usług elektronicznych ZUS
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
 • ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej

OD DNIA 1 SIERPNIA 2019 R. WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ W FORMIE PAPIEROWEJ, poniżej wzór wniosku:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/wniosek_o_ustalenie_prawa_do_%C5%9Bwiadczenia_dobry_start.pdf/18bdc78d-879b-d4b0-07b5-bea40246b1b0

 • Załącznik do wniosku (wypełnić tylko w przypadku, gdy liczba dzieci, na które ustala się prawo do świadczenia dobry start jest większa niż liczba pozycji na formularzu SDS-1-części I, punkt 2):

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/za%C5%82%C4%85cznik_do_wniosku_o_ustalenie_prawa_do_%C5%9Bwiadczenia_dobry_start.pdf/a2705ed1-163d-6568-8a1e-b1ff30a56d6e

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł. Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

Wniosek o świadczenie dobry start składa matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 • Zgodnie z § 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia, wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku,
 • Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start,  świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej (tj. w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 listopada) toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Zgodnie z § 29 rozporządzenia, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia  następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia  prawidłowo  wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
 • W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenie dobry start wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych w indywidualnej sprawie dokumentów, w  tym oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie dobry start przyjmuje  wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Ważne: ŚWIADCZENIE DOBRY START NIE PODLEGA UNIJNEJ KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura. Zrezygnowano bowiem z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie dobry start przysługuje:

 • DZIECIOM WYŁĄCZNIE UCZĄCYM SIĘ W SZKOLE. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program również nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie z programu „Dobry Start”:

 • jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że otrzymasz je w pełnej wysokości.
 • nie podlega egzekucji. Komornik nie może zająć tych środków.
 • nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Wyprawka nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.
 • wnioskodawca może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Należy jednak podkreślić, że we wniosku „Dobry Start” można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

Ostatnia zmiana: 25 czerwca 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close