poniedziałek, 4 marca 2024r.

Wybory ławników sądowych

2 czerwca 2015

przez  admin

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych, Przewodniczący Rady Gminy w Sulmierzycach informuje, że zgodnie z art. 160, 161 § 2 oraz 163 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 poz. 133) najpóźniej w październiku 2015 roku rada gminy dokona wyboru 3 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Wieluniu.

Ławnicy uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji( chyba, że ustawy stanowią inaczej) oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Ławnikiem może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończyła 30 lat;

4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczyła 70 lat;

6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie!!!

Do dnia 30 czerwca 2015 roku kandydaci na ławników mogą być zgłaszani przez uprawnione podmioty, którymi są:

– prezesi właściwych sądów;

– stowarzyszenia;

– inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

– co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt opłaty za wydanie takiej informacji ponosi kandydat na ławnika);

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

* Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa należy dołączyć także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

* Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli należy dołączyć także listę osób z podaniem ich imienia (imion), nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca stałego zamieszkania oraz własnoręcznego podpisu każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (o której mowa wyżej), jest uprawniona do składania wyjaśnień dotyczących zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – pokój nr 3 (parter) codziennie, w godzinach pracy urzędu. Wszelkie informacje można uzyskać:

Biuro Rady Gminy w Sulmierzycach, Ul. Urzędowa 1,tel.: 6846056/54 wew. 111

UWAGA! Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po upływie wskazanego terminu (tj. 30 czerwiec 2015) oraz te, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawione zostaną bez dalszego biegu (co rada gminy stwierdzi na podstawie uchwały). Nie jest dopuszczalne przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów na ławników.


Załączniki:

karta zgłoszenia kandydata na ławnika

lista poparcia

oświadczenie kandydata na ławnika – dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych

oświadczenie kandydata na ławnika – dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej

Ostatnia zmiana: 2 czerwca 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close