piątek, 19 kwietnia 2024r.

Wybory – jak zagłosować poza miejscem zameldowania

25 września 2023

przez  Łukasz Kucharski

15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe.

W głosowaniu może wziąć udział każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu;
 • nie jest ubezwłasnowolniony;
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosować na terenie gminy Sulmierzyce może wyborca ujęty w spisie wyborców, sporządzanym dla stałego obwodu głosowania:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie gminy Sulmierzyce
 • stale zamieszkujący na terenie gminy Sulmierzyce, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie gminy Sulmierzyce, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze gminy Sulmierzyce.

Jak dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców?

Wyborcy:

 • stale zamieszkujący na terenie gminy Sulmierzyce, ale niezameldowani na pobyt stały,
 • nigdzie nie zamieszkali,
 • zamieszkali na terenie gminy Sulmierzyce pod innym adresem niż adres zameldowania

mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Zostaną wówczas ujęci w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkiwania i będą mogli brać udział w każdych wyborach. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające stałe zamieszkiwanie w miejscu ujęcia w stałym obwodzie głosowania.

Osoby, które mieszkają w gminie Sulmierzyce, ale nie są tu zameldowane, ani ujęte na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w właściwym dla miejsca stałego zamieszkania, a także wszyscy, którzy tego dnia wyjeżdżają do innej miejscowości lub do innego kraju, także mogą oddać swój głos. Są dwie opcje zgłoszenia głosowania poza miejscem zamieszkania. Pierwszą z nich jest złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania, drugą uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku obu możliwości ważne są terminy wynikające z kalendarza wyborczego. Wnioski o zmianę miejsca głosowania oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów można składać do 12 października 2023 r.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca, który:

 • czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
 • czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
 • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

może wziąć udział w głosowaniu w dniu wyborów na terenie gminy Sulmierzyce, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć w postaci papierowej w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach pok. nr 7 lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy gov.pl (usługa „Zmień miejsce głosowania”).

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był uprzednio ujęty w spisie.

Dopisanie do spisu wyborców (zmiana miejsca głosowania) jest wpisem jednorazowym – do najbliższych wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania upoważnia do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą. Wyborca zameldowany na pobyt stały w gminie Sulmierzyce, który zamierza głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Podobnie wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie gminy Sulmierzyce, a nie jest na jej terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z dowolnego urzędu miasta lub gminy i na jego podstawie zagłosować w dowolnie wybranej komisji obwodowej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnym organie gminy (nie trzeba w miejscu zamieszkania/ujęcia w rejestrze wyborców). Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu w dniu wyborów, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

Ważne: należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego np. zgubienia lub zniszczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego. Nie będzie też można wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Więcej szczegółów można uzyskać pod numer telefonu 44 685 25 97 lub w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach pok. nr 7 (poniedziałki w godz. 9:00-17:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 15:30).

Ostatnia zmiana: 25 września 2023

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close