sobota, 15 czerwca 2024r.

Wyprawka szkolna 2011

16 czerwca 2011

przez  admin

WYPRAWKA SZKOLNA 2011

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652) Urząd Gminy informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasach III gimnazjum.


Dofinansowanie przysługuje:
– uczniom z rodzin, w których dochód netto miesięcznie na osobę nie przekracza 351 zł,
– uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (10% ogólnej liczby uczniów w gminie).

Ponadto dofinansowanie przysługuje (bez względu na kryterium dochodowe) uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć:
180 zł – dla uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej (również dla uczniów niepełnosprawnych z klas I-III szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
325 zł – dla uczniów klas III gimnazjum (oraz uczniów niepełnosprawnych z klas III gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
210 zł – dla uczniów niepełnosprawnych z klas IV-VI szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wnioski można składać do dnia 7 września 2011 r. w sekretariatach szkół.

Wnioski dostępne są: w sekretariatach szkół, Urzędzie Gminy – pok Nr 2 oraz pod poniższymi linkami:

Wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2011/2012 dofinansowania zakupu podręczników

Wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2011/2012 dofinansowania zakupu podręczników – uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój Nr 2 tel. (44) 684 60 56 wew. 125.

Ostatnia zmiana: 16 czerwca 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close