poniedziałek, 16 maja 2022r.

Wyprawka szkolna 2011

16 czerwca 2011

przez  admin

WYPRAWKA SZKOLNA 2011

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652) Urząd Gminy informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasach III gimnazjum.


Dofinansowanie przysługuje:
– uczniom z rodzin, w których dochód netto miesięcznie na osobę nie przekracza 351 zł,
– uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (10% ogólnej liczby uczniów w gminie).

Ponadto dofinansowanie przysługuje (bez względu na kryterium dochodowe) uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć:
180 zł – dla uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej (również dla uczniów niepełnosprawnych z klas I-III szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
325 zł – dla uczniów klas III gimnazjum (oraz uczniów niepełnosprawnych z klas III gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
210 zł – dla uczniów niepełnosprawnych z klas IV-VI szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wnioski można składać do dnia 7 września 2011 r. w sekretariatach szkół.

Wnioski dostępne są: w sekretariatach szkół, Urzędzie Gminy – pok Nr 2 oraz pod poniższymi linkami:

Wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2011/2012 dofinansowania zakupu podręczników

Wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2011/2012 dofinansowania zakupu podręczników – uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój Nr 2 tel. (44) 684 60 56 wew. 125.

Ostatnia zmiana: 16 czerwca 2011

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij