niedziela, 26 września 2021r.

Wyprawka szkolna 2015

16 lipca 2015

przez  admin

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Urząd Gminy w Sulmierzycach informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy Sulmierzyce  należy składać  do dnia  8 września 2015  r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z  2015 poz. 938) programem będą objęci m. in. uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2013 naukę w:

  • klasach III szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto.
  • Bez względu na dochód o dofinansowanie może ubiegać się każdy uczeń: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  • Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły. UWAGA !!! Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas II-III i VI szkoły podstawowej w gminie.

Wysokość dofinansowania będzie wynosiła odpowiednio:

  • dla uczniów klasy III szkoły podstawowej – do 225 zł
  • dla uczniów z orzeczeniami wg tabeli dostępnej do pobrania TUTAJ.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie do dnia 8 września 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o którym mowa wyżej, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. Z treści uzasadnienia powinno wynikać jaka z okoliczności określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej występuje w rodzinie.

Wnioski są do pobrania w sekretariatach szkół, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2015/2016 lub poniżej w plikach do pobrania.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkół, do których będą uczęszczały dzieci w roku szkolnym 2015/2016 lub do Urzędu Gminy – pokój nr 27, tel. (44) 684 60 56 wew. 104.

Do pobrania:

Wniosek dla uczniów klasy III szkoły podstawowej

Wniosek dla uczniów niepełnosprawnych (szkoły podstawowe i gimnazjum)

Ostatnia zmiana: 16 lipca 2015

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij