czwartek, 30 maja 2024r.

Zaproszenie na LXX sesję Rady Gminy Sulmierzyce

2 listopada 2023

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na LXX sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

9 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 900

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nr 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołów z LXVIII i LXIX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulmierzyce za rok szkolny 2022/2023.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sulmierzyce porozumienia międzygminnego z Gminą Rząśnia w sprawie powierzenia sobie nawzajem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sulmierzyce”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domku letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulmierzyce.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2023 – 2032.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2023 rok.
 25. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych za 2022 rok.
 26. Sprawozdanie z wykonania uchwał z LXVIII i LXIX sesji Rady Gminy.
 27. Sprawy różne.
 28. Zakończenie posiedzenia.

Ostatnia zmiana: 2 listopada 2023

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close