poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Sulmierzyce

16 stycznia 2020

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XIX sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 10

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.

4. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy placu Kościuszki w Sulmierzycach.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie „Senior+” w Sulmierzycach.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce na rok 2020.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/243/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/2016 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/95/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w gminie Sulmierzyce.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach poprzez zmianę jego siedziby.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2020 rok.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Sulmierzyce za 2019 rok.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.

17. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XVIII sesji Rady Gminy.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

Ostatnia zmiana: 16 stycznia 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij