sobota, 15 czerwca 2024r.

Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy

26 marca 2014

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XLI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XLI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 marca 2014 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulmierzyce za rok 2013.

4. Sprawozdanie z działalności GOPS w Gminie Sulmierzyce.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2013.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sulmierzyce za rok 2013.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sulmierzyce na lata  2014-2020.

8. Informacja z wykorzystania środków na udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulmierzyce za rok 2013.

9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.

10. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2013 roku klubom sportowym z terenu Gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie podziału Gminy Sulmierzyce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sulmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2014.”

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2015 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Pajęczańskiego (dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego od miejscowości Piekary do miejscowości Sulmierzyce).

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Pajęczańskiego (dot. przebudowy dróg powiatowych Nr 1900E i Nr 3509E na odcinku Sulmierzyce-Marcinów z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Chorzenice).

18. Podjęcie uchwały w  sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulmierzyce.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2014 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

22. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XL sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2014 r.

23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

24. Interpelacje i wnioski radnych.

25. Sprawy różne.

26. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 26 marca 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close