czwartek, 28 października 2021r.

Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy

26 marca 2014

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XLI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XLI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 marca 2014 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulmierzyce za rok 2013.

4. Sprawozdanie z działalności GOPS w Gminie Sulmierzyce.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2013.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sulmierzyce za rok 2013.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sulmierzyce na lata  2014-2020.

8. Informacja z wykorzystania środków na udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulmierzyce za rok 2013.

9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.

10. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z rozliczenia dotacji przekazanej w 2013 roku klubom sportowym z terenu Gminy Sulmierzyce na rozwój sportu na terenie gminy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie podziału Gminy Sulmierzyce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sulmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2014.”

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2015 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Pajęczańskiego (dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego od miejscowości Piekary do miejscowości Sulmierzyce).

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Pajęczańskiego (dot. przebudowy dróg powiatowych Nr 1900E i Nr 3509E na odcinku Sulmierzyce-Marcinów z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Chorzenice).

18. Podjęcie uchwały w  sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulmierzyce.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulmierzyce na 2014 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

22. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XL sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2014 r.

23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

24. Interpelacje i wnioski radnych.

25. Sprawy różne.

26. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 26 marca 2014

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij