środa, 18 maja 2022r.

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy

22 lutego 2016

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XVIII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XVIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Sulmierzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce.”

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości niezabudowanej położonej w Sulmierzycach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości położonej na terenie wsi Bogumiłowice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Sulmierzyce.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Sulmierzyce w stosunku do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sulmierzyce za rok 2015.

10. Sprawozdanie z działalności GOPS w gminie Sulmierzyce za 2015 rok.

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2015.

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2015.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2016 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2016 rok.

14. Zajęcie stanowiska w sprawie integralności województwa łódzkiego.

15. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2016 r.

16. Interpelacje i wnioski radnych.

17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 22 lutego 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij