wtorek, 23 lipca 2024r.

Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Sulmierzyce

24 kwietnia 2020

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XXI sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania w Rodzinie w 2019 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie za 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sulmierzyce.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Sulmierzyce.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok
 17. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XX sesji Rady Gminy.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 24 kwietnia 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close