poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Sulmierzyce

24 kwietnia 2020

przez  Łukasz Kucharski

Serdecznie zapraszamy na XXI sesję Rady Gminy Sulmierzyce, która odbędzie się w dniu:

30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania w Rodzinie w 2019 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie za 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce na rok 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sulmierzyce.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Sulmierzyce.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok
 17. Sprawozdanie z wykonania uchwał z XX sesji Rady Gminy.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 24 kwietnia 2020

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij