poniedziałek, 17 stycznia 2022r.

Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy

15 listopada 2016

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXVIII SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXVIII sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w gminie Sulmierzyce za rok szkolny 2015/2016.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.

5.Informacja z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za I półrocze 2016 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty  targowej w 2017 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Sulmierzyce.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sulmierzyce.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2016 – 2025,
b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2016 rok.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli GOPS w Sulmierzycach.

14. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 19 października  2016 r.

15. Interpelacje i wnioski radnych.

16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad

Ostatnia zmiana: 15 listopada 2016

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij