środa, 22 maja 2024r.

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy

19 kwietnia 2013

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

29 kwietnia 2013 r. (poniedziałek)
o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych  Chorzenice, Dąbrówka, Sulmierzyce, Eligiów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Sulmierzyce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogumiłowicach zabudowanej działki położonej w miejscowości Bogumiłowice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach zabudowanej działki położonej w miejscowości Sulmierzyce.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości położonej w obrębie Wola Wydrzyna.

10. Podjęcie uchwał:
    a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2013-2023,

    b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie.

12. Ocena  Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012.

13. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z rozliczenia dotacji przyznanej Klubom Sportowym na rozwój sportu na terenie gminy Sulmierzyce.

14. Informacja z realizacji  rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, nabór nr 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pod tytułem „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XXVII/138/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sulmierzyce na lata 2009-2015.

17. Informacja z wykorzystania środków na udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce za rok 2012.

18. Analiza skarg i wniosków kierowanych do Wójta Gminy.

19. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXX sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2013 r.

20. Interpelacje i wnioski radnych.

21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

22. Sprawy różne.

23. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 19 kwietnia 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close