poniedziałek, 16 maja 2022r.

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy

19 kwietnia 2013

przez  admin

ZAPROSZENIE NA XXXI SESJĘ RADY GMINY

Serdecznie zapraszamy na XXXI sesję Rady Gminy w Sulmierzycach, która odbędzie się w dniu:

29 kwietnia 2013 r. (poniedziałek)
o godz. 10:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy – nr 9

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych  Chorzenice, Dąbrówka, Sulmierzyce, Eligiów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Sulmierzyce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogumiłowicach zabudowanej działki położonej w miejscowości Bogumiłowice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulmierzycach zabudowanej działki położonej w miejscowości Sulmierzyce.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do mienia komunalnego gminy Sulmierzyce nieruchomości położonej w obrębie Wola Wydrzyna.

10. Podjęcie uchwał:
    a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulmierzyce na lata 2013-2023,

    b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2013 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie.

12. Ocena  Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012.

13. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z rozliczenia dotacji przyznanej Klubom Sportowym na rozwój sportu na terenie gminy Sulmierzyce.

14. Informacja z realizacji  rocznego programu współpracy gminy Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, nabór nr 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pod tytułem „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XXVII/138/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sulmierzyce na lata 2009-2015.

17. Informacja z wykorzystania środków na udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce za rok 2012.

18. Analiza skarg i wniosków kierowanych do Wójta Gminy.

19. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXX sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2013 r.

20. Interpelacje i wnioski radnych.

21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

22. Sprawy różne.

23. Zakończenie obrad.

Ostatnia zmiana: 19 kwietnia 2013

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij