piątek, 19 lipca 2024r.

Zmiany – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

17 sierpnia 2012

przez  admin

UWAGA PRACODAWCY –

ZMIANY W WARUNKACH PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Od 1 września br. zmieniają się warunki przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.

W związku z powyższym przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, czyli wniosku wraz za załącznikami :
1. kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. kopią umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3. kopiami dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
4. kopiami zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowo:
5. zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (wzór oświadczenia), albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie  (wzór oświadczenia),
6. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza).

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53 poz. 311)  (wzór formularza).

W razie niezłożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów nie będzie udzielone dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  Dz. U. z 2007, Nr 5).

Przypominamy również, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Aktualne wzory formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dostępne są tutaj.

Ostatnia zmiana: 17 sierpnia 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close