niedziela, 26 września 2021r.

Zmiany – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

17 sierpnia 2012

przez  admin

UWAGA PRACODAWCY –

ZMIANY W WARUNKACH PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Od 1 września br. zmieniają się warunki przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.

W związku z powyższym przy składaniu wniosku o dofinansowanie każdy wnioskodawca, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, czyli wniosku wraz za załącznikami :
1. kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. kopią umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3. kopiami dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
4. kopiami zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowo:
5. zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (wzór oświadczenia), albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie  (wzór oświadczenia),
6. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza).

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53 poz. 311)  (wzór formularza).

W razie niezłożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów nie będzie udzielone dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  Dz. U. z 2007, Nr 5).

Przypominamy również, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Aktualne wzory formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dostępne są tutaj.

Ostatnia zmiana: 17 sierpnia 2012

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij