wtorek, 23 lipca 2024r.

Ekologiczne ciepło w Gminie Sulmierzyce – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub budynkach wykorzystywanych do prowadzenia działalności (statutowej lub gospodarczej) na terenie Gminy Sulmierzyce

19 czerwca 2019

przez  Łukasz Kucharski

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji przedsięwzięcia związanego z wymianą źródeł ciepła.

Dotacja jest skierowana w pierwszej kolejności dla 34 Właścicieli nieruchomości, którzy zapisali się na listę rezerwową, deklarując tym samym chęć skorzystania z dotacji dotyczącej wymiany istniejących źródeł ciepła.

Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:
1) w przypadku kotła gazowego – 95 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 19.000,00 zł brutto;
2) w przypadku kotła olejowego – 95 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 17.000,00 zł brutto;
3) w przypadku kotła na biomasę (pellet i inne) – 95 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 19.000,00 zł brutto;

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 21 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach pok. nr 16, nr 18 i nr 20 w godzinach pracy Urzędu do dnia 27 czerwca 2019 r.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

ETAP I
W pierwszej kolejności po ogłoszeniu naboru Właściciel nieruchomości winien zgłosić się do tut. Urzędu Gminy (pok. nr 16, 18 lub 20) celem pobrania wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru umowy dla realizacji wymiany źródła ciepła.

ETAP II
Kolejno Właściciel nieruchomości:

1) dokonuje wyboru Wykonawcy który na podstawie wizji w terenie na posesji Właściciela wykonuje:

  • inwentaryzację tj. opis istniejącego pomieszczenia kotłowni (w przypadku zmiany lokalizacji montażu kotła równocześnie należy przedłożyć tożsame dokumenty dla nowej lokalizacji) i źródła ciepła, wewnętrznej instalacji c. o. w obrębie i poza kotłownią (opis systemu c. o., np. rodzaj instalacji grawitacyjna, wymuszona), stanu technicznego pomieszczenia kotłowni,
  • dokumentację fotograficzną,
  • kosztorys ofertowy dla wymiany źródła ciepła,
  • przekazuje karty katalogowe urządzeń, które zostaną zamontowane.

2) podpisuje umowę z Wykonawcą (wzór umowy DO POBRANIA TUTAJ lub w Urzędzie Gminy pokój nr 16, 18 lub 20);

3) zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia faktury pro – forma na Właściciela nieruchomości.

ETAP III
Właściciel nieruchomości składa wniosek o udzielenie dotacji celowej (wzór wniosku DO POBRANIA TUTAJ lub w Urzędzie Gminy pokój nr 16, 18 lub 20) wraz z załącznikami w terminie do 27 czerwca 2019 r. w pokoju nr 16, 18 lub 20.

Załącznikami do wniosku o udzielenie dotacji są następujące dokumenty:

L.p.

Załączniki

Kocioł gazowy

Kocioł olejowy

Kocioł na biomasę

1

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, (tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez wnioskodawcę)

x

x

x

2

Aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące)

x

x

x

3

Informacja o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także innych należności wobec Gminy Sulmierzyce (w tym m.in. opłata za wodę i/lub ścieki) potwierdzona przez merytorycznie właściwego pracownika Urzędu Gminy w Sulmierzycach

x

x

x

4

Audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku wraz z obliczonym efektem ekologicznym uwzględniającym następujące wskaźniki [Mg/rok] – pył całkowity, pył PM 10, pył PM 2,5, CO2, benzo-a-piren, SO2, NOx, zapotrzebowanie na energię brutto [GJ/rok]

x

x

x

5

Umowa z wykonawcą, kosztorys uproszczony zawierający ceny jednostkowe, obejmujący realizację przedsięwzięcia, fakturę pro-forma, inwentaryzację oraz dokumentację fotograficzną kotła, dokumenty wskazane w § 5 ust. 5-9 Regulaminu udzielania dotacji (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia)

x

x

x

6

Kopia zgłoszenia, w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie wraz z potwierdzoną datą wpływu, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, o ile obowiązujące przepisy prawa tego wymagają wraz z informacją iż w/w organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile obowiązujące przepisy prawa tego wymagają /dołączyć fakultatywnie/

x

7

W przypadku ubiegania się o udzielenie dotacji właściciela nieruchomości, na której znajduje się budynek wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej:

– zaświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

– wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (POBIERZ TUTAJ)

Jeśli dotyczy

Jeśli dotyczy

Jeśli dotyczy

Objaśnienia:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością) – akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.
  2. Audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku – dokument sporządzony przez osobę uprawnioną, zawierający minimum:
  • charakterystykę energetyczną budynku, w tym m.in. charakterystykę systemu grzewczego,

  • rodzaj modernizacji źródła ciepła wraz z osiągniętym poziomem redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery (pył całkowity, pył PM 10, pył PM 2,5, CO2, benzo-a-piren, SO2, NOx,)

  • zapotrzebowanie roczne w GJ/rok dla stanu istniejącego i stanu po realizacji,

  • ilość paliwa w ton/rok dla stanu istniejącego i stanu po realizacji.

ETAP IV

Komisja powołana przez Wójta Gminy Sulmierzyce rozpatruje złożone w wyznaczonym terminie wnioski.

Po weryfikacji wniosków następuje udzielenie dotacji poprzez podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sulmierzyce a Właścicielem nieruchomości zwanym od tej chwili Beneficjentem (wzór umowy DO POBRANIA TUTAJ lub w Urzędzie Gminy pokój nr 16, 18 lub 20). W terminie 7 dni od zawarcia umowy dotacji Beneficjent zobowiązany jest dokonać wpłaty wkładu własnego w wysokości 5 % kosztów kwalifikowanych na rachunek bankowy Gminy Sulmierzyce wskazany w umowie dotacji.

ETAP V

Beneficjent zgodnie z terminem wskazanym w podpisanej umowie z Gminą Sulmierzyce tj. w terminie do 10 lipca 2019 r. zobowiązany jest złożyć dokumentację do rozliczenia wykonanego przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce (wniosek do pobrania DO POBRANIA TUTAJ lub w pokoju nr 16, 18 lub 20 tut. Urzędu Gminy)

Dokumenty związane z realizacją zadania:

 

Ostatnia zmiana: 19 czerwca 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close