sobota, 16 października 2021r.

Ekologiczne ciepło w Gminie Sulmierzyce – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce – II etap

5 kwietnia 2019

przez  Łukasz Kucharski

Ekologiczne ciepło w Gminie Sulmierzyce – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub budynkach wykorzystywanych do prowadzenia działalności (statutowej lub gospodarczej) na terenie Gminy Sulmierzyce

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji przedsięwzięcia związanego z wymianą źródeł ciepła.

Dotacja jest skierowana w pierwszej kolejności dla Właścicieli nieruchomości, którzy deklarowali w roku 2018 chęć skorzystania z dotacji i w miesiącu sierpniu 2018 r. potwierdzili ten fakt podając niezbędne dane dotyczące istniejącego i planowanego źródła c.o. w budynkach których są właścicielami.

Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

1. w przypadku kotła gazowego – 95 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 19.000,00 zł brutto;

2. w przypadku kotła olejowego – 95 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 17.000,00 zł brutto;

3. w przypadku kotła na biomasę (pellet i inne) – 95 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 19.000,00 zł brutto;

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 08 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach pok. nr 16, nr 18 i nr 20 w godzinach pracy Urzędu do dnia 19 kwietnia 2019 r.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

ETAP I

W pierwszej kolejności po ogłoszeniu naboru Właściciel nieruchomości winien zgłosić się do tut. Urzędu Gminy (pok. nr 16, 18 lub 20) celem pobrania wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru umowy dla realizacji wymiany źródła ciepła.

ETAP II

Kolejno Właściciel nieruchomości:

1) dokonuje wyboru Wykonawcy który na podstawie wizji w terenie na posesji Właściciela wykonuje:

  • inwentaryzację tj. opis istniejącego pomieszczenia kotłowni (w przypadku zmiany lokalizacji montażu kotła równocześnie należy przedłożyć tożsame dokumenty dla nowej lokalizacji) i źródła ciepła, wewnętrznej instalacji c. o. w obrębie i poza kotłownią (opis systemu c. o., np. rodzaj instalacji grawitacyjna, wymuszona), stanu technicznego pomieszczenia kotłowni,

  • dokumentację fotograficzną,

  • kosztorys ofertowy dla wymiany źródła ciepła,

  • przekazuje karty katalogowe urządzeń, które zostaną zamontowane.

2) podpisuje umowę z Wykonawcą (wzór umowy DO POBRANIA TUTAJ lub w Urzędzie Gminy pokój nr 16, 18 lub 20);

3) zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia faktury pro – forma na Właściciela nieruchomości.

ETAP III

Właściciel nieruchomości składa wniosek o udzielenie dotacji celowej (wzór wniosku DO POBRANIA TUTAJ lub w Urzędzie Gminy pokój nr 16, 18 lub 20) wraz z załącznikami w terminie do 19 kwietnia 2019 r. w pokoju nr 16, 18 lub 20.

Załącznikami do wniosku o udzielenie dotacji są następujące dokumenty:

L.p.

Załączniki

Kocioł gazowy

Kocioł olejowy

Kocioł na biomasę

1

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, (tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez wnioskodawcę)

x

x

x

2

Aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące)

x

x

x

3

Informacja o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także innych należności wobec Gminy Sulmierzyce (w tym m.in. opłata za wodę i/lub ścieki) potwierdzona przez merytorycznie właściwego pracownika Urzędu Gminy w Sulmierzycach

x

x

x

4

Audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku wraz z obliczonym efektem ekologicznym uwzględniającym następujące wskaźniki [Mg/rok] – pył całkowity, pył PM 10, pył PM 2,5, CO2, benzo-a-piren, SO2, NOx, zapotrzebowanie na energię brutto [GJ/rok]

x

x

x

5

Umowa z wykonawcą, kosztorys uproszczony zawierający ceny jednostkowe, obejmujący realizację przedsięwzięcia, fakturę pro-forma, inwentaryzację oraz dokumentację fotograficzną kotła, dokumenty wskazane w § 5 ust. 5-9 Regulaminu udzielania dotacji (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia)

x

x

x

6

Kopia zgłoszenia, w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie wraz z potwierdzoną datą wpływu, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, o ile obowiązujące przepisy prawa tego wymagają wraz z informacją iż w/w organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile obowiązujące przepisy prawa tego wymagają /dołączyć fakultatywnie/

x

7

W przypadku ubiegania się o udzielenie dotacji właściciela nieruchomości, na której znajduje się budynek wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej:

– zaświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

– wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (POBIERZ TUTAJ)

   Instrukcja wypełniania: pobierz tutaj

   oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis: pobierz tutaj

Jeśli dotyczy

Jeśli dotyczy

Jeśli dotyczy

Objaśnienia:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością) – akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.
  2. Audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku – dokument sporządzony przez osobę uprawnioną, zawierający minimum:
  • charakterystykę energetyczną budynku, w tym m.in. charakterystykę systemu grzewczego,

  • rodzaj modernizacji źródła ciepła wraz z osiągniętym poziomem redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery (pył całkowity, pył PM 10, pył PM 2,5, CO2, benzo-a-piren, SO2, NOx,)

  • zapotrzebowanie roczne w GJ/rok dla stanu istniejącego i stanu po realizacji,

  • ilość paliwa w ton/rok dla stanu istniejącego i stanu po realizacji.

ETAP IV

Komisja powołana przez Wójta Gminy Sulmierzyce rozpatruje złożone w wyznaczonym terminie wnioski.

Po weryfikacji wniosków następuje udzielenie dotacji poprzez podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sulmierzyce a Właścicielem nieruchomości zwanym od tej chwili Beneficjentem (wzór umowy DO POBRANIA TUTAJ lub w Urzędzie Gminy pokój nr 16, 18 lub 20). W terminie 7 dni od zawarcia umowy dotacji Beneficjent zobowiązany jest dokonać wpłaty wkładu własnego w wysokości 5 % kosztów kwalifikowanych na rachunek bankowy Gminy Sulmierzyce wskazany w umowie dotacji.

ETAP V

Beneficjent zgodnie z terminem wskazanym w podpisanej umowie z Gminą Sulmierzyce tj. w terminie do 14 czerwca 2019 r. zobowiązany jest złożyć dokumentację do rozliczenia wykonanego przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce (wniosek do pobrania DO POBRANIA TUTAJ lub w pokoju nr 16, 18 lub 20 tut. Urzędu Gminy)

Dokumenty związane z realizacją zadania:

 

Ostatnia zmiana: 5 kwietnia 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij