poniedziałek, 15 lipca 2024r.

Stypendium szkolne 2018/2019

28 sierpnia 2018

przez  Łukasz Kucharski

Uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Sulmierzyce, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się, wzorem lat ubiegłych, o stypendia szkolne przyznawane przez Wójta Gminy Sulmierzyce. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września (w tym roku termin upływa w piątek 14 września). O stypendium mogą ubiegać się rodzice (prawni opiekunowie) uczniów oraz pełnoletni uczniowie zamieszkujący na terenie gminy Sulmierzyce oraz:

  • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
  • wychowankowie publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, wynosi obecnie 514 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień – dla uczniów oraz wychowanków, wrzesień – dla słuchaczy), ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy – pokój nr 26. Więcej informacji pod numerem telefonu: (44) 684 60 56 wew. 104.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (pdf)

Ponadto przypominamy, że uczniowi mieszkającemu na terenie gminy Sulmierzyce, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, może być przyznany zasiłek losowy w formie świadczenia pieniężnego lub pomocy rzeczowej na pokrycie wydatków związanych w procesem edukacyjnym. O zasiłek losowy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie świadczenia.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie zasiłku losowego (pdf)

Wnioski dostępne są również w sekretariatach szkół podstawowych na terenie gminy Sulmierzyce.

Ostatnia zmiana: 28 sierpnia 2018

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close