wtorek, 25 stycznia 2022r.

Stypendium szkolne 2019/2020

2 września 2019

przez  Łukasz Kucharski

Uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Sulmierzyce, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się, wzorem lat ubiegłych, o stypendia szkolne przyznawane przez Wójta Gminy Sulmierzyce. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września.

O stypendium mogą ubiegać się rodzice (prawni opiekunowie) uczniów oraz pełnoletni uczniowie zamieszkujący na terenie gminy Sulmierzyce oraz:

  • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna;
  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych;
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • wychowankowie publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, wynosi obecnie 528 zł (wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień – dla uczniów oraz wychowanków, wrzesień – dla słuchaczy), ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy – pokój nr 26. Więcej informacji pod numerem telefonu: (44) 684 60 56 wew. 104.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (pdf)

Ponadto przypominamy, że uczniowi mieszkającemu na terenie gminy Sulmierzyce, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, może być przyznany zasiłek losowy w formie świadczenia pieniężnego lub pomocy rzeczowej na pokrycie wydatków związanych w procesem edukacyjnym. O zasiłek losowy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie świadczenia.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie zasiłku losowego (pdf)

Wnioski dostępne są również w Urzędzie Gminy pokój nr 26 oraz sekretariatach szkół podstawowych na terenie gminy Sulmierzyce.

 

Ostatnia zmiana: 2 września 2019

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij